Şamil | Kategoriler | Konular

Sürme çekmek

SÜRME ÇEKMEK

Eski çağlara kadar giden bir süslenme vasıtasıdır.
Arap kadınları "mikhale" denilen şişeler içerisinde
korunan sürme maddesini kendi çocuklarının gözlerine
çekerlerdi. Kirpiklerin iç kısmına çekilen sürmenin göze
şifa verdiği ve kirpikleri güçlendirdiğine dair
rivayetler vardır. Hz. Peygamber (s.a.s) yatmadan önce "ismid"
Artimnan adı verilen sürmeyi tavsiye etmiştir (Tirmizi, Libâs).

İsnadı zayıf bir hadise göre kendisi de
yatmadan önce gözlerini üçer defa sürmelerdi (Bağavî,
Şerhu's-Sünne, XII, 117-119).

Dul kalan arap kadınları yas tuttukları
zaman süslenmeyi bırakırlar, tekrar evlenmek istediklerini göstermek
için ise süslenirlerdi. Sürme çekmek de evlenmeye hazır duruma
gelmenin bir göstergesiydi. Müslim'in rivayet ettiği bir hadis de
Ümmü Atıyye şöyle demektedir: "Biz ölüye üç günden
fazla yas tutmaktan nehyolunuyorduk, yalnız koca için dört ay on
gün müstesna idi: O esnada sürme çekinmez; koku sürünmez ve boyalı
elbise giymezdiler" (Müslim, Talak, 66, 67). Dârimî, bir hadise
göre oruçlu olanların gündüz değil gece sürme çekmesi
istenmişse de (Dârîmî, Savm, 28) devamında bizzat kendisi
bunda bir beis görmediğini ifade etmiştir.

İhramlı iken ise sürme yerine "sabır"
denilen acı bir ilacın kullanılmasını Eban b.
Osman tavsiye etmekle beraber (Müslim, Hac, 90; Ahmed b. Hanbel, I, 60,
65) kokusuz olan sürmenin çekilmesinde ulemâ bir sakınca görmemiştir
(Müslim, A. Davudoğlu Ter. Şerhi, VI, 369).

Nebi BOZKURT


Konular