Şamil | Kategoriler | Konular

Sünnet-i gayr-ı müekkede

SÜNNET-İ GAYR-I MÜEKKEDE

Hz. Peygamber (s.a.s)'in bazen yapıp bazen de
terkettiği ameller. Bu gruba giren sünnetleri yerine getirmek sevap
kazandırır. Terkeden ise ceza, kınama ve azarlamaya müstahak
olmaz (Seyyid Şerif el-Cürcânî, et-Ta'rifât, Beyrut 1403/1983, s.
122; İbn Nüceym, el-Bahru'r-Râik, Kahire 1311, I, 17-18). Yatsı
namazı ve ikindi namazlarının ilk sünnetleri sünnet-i
gayr-ı müekkede dir. Hz. Peygamber (s.a.s)'in giyinişi, oturup
kalkması, taranması ve ayakkabı giymesi vb. hareket ve
tavırlarını ifade eden sünnet-i zevaidlerde bu gruba girer
(İbn Âbidin, Reddül-Muhtâr, Kahire 1272-1324, I, 321).

Saffet KÖSE


Konular