Şamil | Kategoriler | Konular

ızar

İZÂR

Futa, peştamal gibi belden aşağıya
bağlanan örtü.

İzar daha çok hadis ve fıkıh
kitaplarında geçer. Eskiden takım elbise "izar" ve
"rida"dan ibaretti. Belden aşağı bağlanana
izar; ihram gibi omuza atılana da rida denirdi. Rida yeteri büyüklükte
olunca, sağ ucunu sol omzundan geçirip ve sol ucunu sağ kolunun
altından çıkarıp iki ucunu ya göğüs tarafından,
ya da arkadan bağlayarak örtü yapmak suretiyle namaz kılmak mümkün
ve caizdir. Ashab-ı Kirâm'dan Amr b. Seleme, Hz. Peygamber'in böyle
bir rida ile namaz kıldığını nakleder (Buhârî,
.Salât, 4; Müslim, Salât, 279, Misâfirîn, 83, 196; İbn Mâce,
Tahâre, 83; Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 239, 257, 281, 351).

Tek parça halindeki kumaşın iki ucunun
bağlanması, rükû sırasında bunun düşmemesi ve
namaz kılanın kendi avret yerine gözünün takılmaması
içindir (Ahmed Naim, Tecrîd-i Sarîh Tercemesi, Ankara 1983, II, 28).

Günümüzde hacca gidenlerin ihram niyetiyle belden aşağıya
bağladıkları büyücek havlu izar, omuza alman üst havlu
ise rida yerindedir. Bu giysiler erkekle ilgilidir.

Kadının ise namaz kılarken ve
yabancı erkeklerin yanında, ya da ev dışına çıktığında
yüz, el ve ayaklar dışında tüm bedeninin örtülmesi
gerekir. Kur'an-ı Kerîm'de kadının tesettürü için iki
parça giysiden söz edilir. Birincisi yanlara serbest salıverilen
başörtüsü (hımâr, çoğulu humur), diğeri bedeni
aşağıya kadar örten dış elbise (cilbâp, çoğulu
celâbîb)'dir (bk. en-Nûr, 24/31; el-Ahzâb, 33/59).

Kadınların hac'ta normal tesettürleri ihram
yerine geçer. Onlar için ayrıca ihram giysisi söz konusu değildir.

Şâmil İA


Konular