Şamil | Kategoriler | Konular

Hormon naklı

HORMON NAKLİ

Hormon, insan bedeninde "iç salgı bezi"
denilen özel organlardan salgılanan salgılardır. Pankreas,
hipofiz ve troit bezi gibi iç salgı bezlerinin vücûdun o anki
ihtiyacı kadar hormon salgılaması gerekir. İşte
bu bezlerin yeterince salgı yapmaması veya yeterinden fazla
salgı ifraz etmesi hâlinde insan vücudunda normal olmayan gelişme
ve rahatsızlıklar başgösterir.

Kur'ân-ı Kerimde; "Kendi ellerinizle
kendinizi tehlikeye atmayınız" (el-Bakara, 2/195) âyeti ve
Hz. Peygamber'in "Ey Allâh'ın kulları tedavi olunuz"
(Tirmizi, Tıbb, 2, Ebû Dâvud, Tıbb, I, 11; İbn Mâce Tıbb,
1) hadisi, müslümanlara hasta olduklarında tedavi
olmalarını bildirmektedir. İslâm'da zarûretler haram olan
şeyleri mübah kılar. Hastalık hâli de zarûretin başında
gelir. Bu yüzden tedavi olurken, sağlıklı zamanda
meşru olmayan usuller ve ilaçlar hastalık sebebiyle meşru
olur. Âyette şöyle buyurulur: "De ki; bana vahyolunanlar arasında
yiyen bir kimsenin yiyeceği içinde, haram kılınmış
bir şey bulamıyorum. Yalnız murdar ölmüş hayvan eti
veya akmış kan, yahut domuz eti ki bu bir murdardır; veya
Allah'tan başkası adına kesilmiş bozgunculuk alâmeti
hayvan eti müstesnadır. Bununla birlikte kim darda kalırsa,
tecavüz etmemek ve haddi asmamak üzere zarûret miktarınca
yiyebilir. Çünkü Rabbin çok yarlığayıcı, çok
esirgeyicidir" (el-En'âm, 6/145; bk. el-Bakara, 2/173; el-Mâide,
5/3 en-Nahl, 16/115; el-En'âm, 6/119).

Hormon tedavisi, ya yetersiz hormon salgılanması
halinde, hormon takviyesi veya bu salgıyı arttıracak usûl
ve ilâçlar uygulanmakla olur, ya da hormon salgılama kabiliyetini
kaybeden salgı bezini organ nakli yoluyla yenilemekle olabilir. Mütehassıs
doktorun tedavi yönteminin uygulanması mümkün ve câizdir.
Çünkü hormon veya salgı bezi naklinin hastaya şifa
vereceği kesin olarak biliniyorsa tedavi câizdir. Bu bilinmiyorsa
tedavi mübah olmaz. Açlık hâlinde murdar hayvan eti yemek,
susuzluk halinde şarap içmek nasıl câiz ise, şifa
vereceği kesin olarak bilinen haram yiyecek ve içeceklerle veya
sunî veya tabiî bir organı nakletmekle, tedavi de bu şekilde câizdir.
Ancak bunlarla şifanın nasıl olacağı,
bilinmiyorsa câiz olmaz, (bk. el-Kâsânî, Bedayiu's Sanâyi, Beyrut t.s.,
I, 61; Yusuf el-Kardâvî, el -Helâl ve'l-Harâm fi'l İslâm,
Terceme, Mustafa Varlı, İstanbul 1970, s. 49-50; Hayreddin
Karaman, İslâm'ın Işığında Günün
Meseleleri, 3. Baskı, İstanbul 1982, I, 203, 204 vd.).

Hamdi DÖNDÜREN


Konular