Şamil | Kategoriler | Konular

Hılye-ı saadet

HİLYE-İ SAADET

Hilye; cevher, süs, sûret, görünüş ve güzel
sıfatlar.

İslâmî ıstılahta hilye; Rasûlullah'ın
yüce sıfatlarını anlatan manzûm veya nesir halindeki yazılara
Hilye-i Saadet veya Hilye-i Şerif denilir.

Hilye-i Saadet, çok kere nesihle yazılmıştır.
Başta besmele yazılır, besmelenin sağından
başlanarak Râşid halife (Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman,
Hz. Ali) isimleri sülüsle yazılırdı. Bu kısıma
göbek tabir olunur. Biraz daha aşağıda yine sûlüsle
"Ve mâ ersalnâke illâ rahmeten li'lâlemîn" âyet-i
kerîmesi yine sûlüsle yazılır ve bu âyetin altına da
hilye-i saadetin geri kalan kısmı yazıldıktan sonra
yazan şahsın adı kaydedilirdi. Bu kısma da etek tâbir
edilir. Bu etek kısmının sağına ve soluna
Efendimiz (s.a.s) torunları olan Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin (r.a)'in
adları yazılır.

Müslümanlar, Rasûl-i Ekrem Efendimiz (s.a.s)'in her
haline ve şekline son derece önem verdikleri için, usta
san'atkârlar çok sayıda hilyeler yazmışlardır. Bugün
bile gayet san'atkârane yazılmış ve
yapılmış Hilyelere, müzelerde veya
şahısların meydana getirdikleri özel kolleksiyonlarında
rastlamak mümkündür.

Yahya ALKIN


Konular