Şamil | Kategoriler | Konular

Hıll

HİLL

Haremin dışında kalan saha, mübah,
hedef, ikâmet eden gibi anlamlara gelir. Bir fıkıh terimi
olarak hill; hac veya umre için ihrama girme yerleri olan mikatlarla,
Kâbe'nin harem bölgesi arasında kalan bölgeyi ifade eder. Bu
yörede oturan halka "ehlü'hıll", hâc veya umre için,
mikatlerin dışında kalan belde veya ülkelerden hicaza
gelenlere ise "âfâkî" denir.

Mekke'de oturanların hac için ihrama girme yeri,
bulundukları yerdir. Hz. Peygamber Mekkelilerin bulundukları
yerden ihrama girebileceklerini bildirmiştir (Buhârî, Hac, 9,11;
Müslim, Hac,1 l, Ebû Dâvud, Menâsik, 23). Evi Mekke'nin dışında,
ancak harem bölgesinde bulunanların durumu da böyledir. Ancak
bunların Mescid-i Haram'dan ihrama girmeleri mendub'tur.

Mekkelilerin Umre için mikatı ise, hıll bölgesinin
bir adım bile olsa hareme en yakın yeridir. Yolculuğun gerçekleşmesi
için bu gereklidir. Çünkü haccın edası, hıll'da bulunan
Arafat'tadır. İhramı ise harem'den olur. Umre'nin
edası harem bölgesinde cereyan eder. İhramı da hıll bölgesinde
olur ki, böylece ihramda hıll ve harem birleşmiş bulunur.
Çünkü bu, her ihramda bir şarttır. Aksi halde yeniden geri dönüp
ihram eksikliği giderilmedikçe bir kurban cezası gerekir.

Umre'de ihrama girmek için, yerlilere en faziletli hıll
noktası,

"Ten'îm" denilen yerdir. Çünkü Hz.
Peygamber (s.a.s), Abdurrahman b. Ebî Bekr'e emir vererek, Hz. Âişe'ye
Ten'îm'den ihrama girerek Umre yaptırmıştır (Buhârî,
Cihâd,125, Umre, 6; Müslim, Hac, 135; Tirmizî, Hac, 91). Hıll'ın,
Mekke'ye en yakın yeri Ten îm, sonra, Cirâne, sonra Hudeybiye'dir.

Evleri, beş mıkatla, (bk. Hac mad) harem bölgesi
arasında bulunan ve "ehlü'l-hıll" denilen kimseler
ise Hac veya Umre için, oldukları yerden veya hill'ın herhangi
bir yerinden ihrama girebilirler. Âyette; "hac ve Umre yi Allah
için tamamlayınız" (el-Bakara, 2/196) buyurulur. Hz. Ali (ö.
40/660) ve Abdullah b. Mes'ûd (ö. 32/632) bu âyeti, "ihrama
ailesinin bulunduğu yerden girerek... tamamlayınız"
şeklinde tefsir etmişlerdir.

Sonuç olarak, mîkatlerden içerde oturanların
hac veya umre için ihrama girme yerleri "hıll" bölgesidir.
Hanefilere göre, bu kimselerin, bir ihtiyaç sebebiyle, ihramsız
olarak Mekke'ye girmeleri câizdir (el-Kâsânî, Bedâyiu's-Senâyi', 1.
baskı, Beyrut 1328/1910, II, 163, 167; İbnü'l-Hümâm,
Fethu'l-Kadîr, Kahire, t.y, II, 131-134; el-Meydânî, el-Lübâb, Kahire,
ty., I, 178 vd.; eş-Şîrâzî, el-Muhezzeb, I, 202-204).

Şamil İA


Konular