Şamil | Kategoriler | Konular

Eımme-ı selase

EİMME-İ SELÂSE

Üç imam. Hanefî mezhebinde İmâm-ı Â'zam
Ebû Hanife Nu'man b. Sabit * (80-150/699-767) ile iki büyük öğrencisi
olan İmam Ebû Yûsuf Yâkub b. İbrahim el-Ensârî*
(113-183/731-799) ve İmam Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî *
(132-189/750-805) hakkında kullanılan bir terim.

İmâm-ı Â'zam ve bu iki büyük öğrencisi
mezhebin tedvin edilmesi ve içtihadlarını ihtiva eden temel
eserler kaleme alarak sonradan gelen öğrencileri ve mezhep
mukallidlerine büyük çapta bir ilmî miras bırakmalarından
dolayı onlar hakkında bu tâbir kullanılmış ve
"mezhebin üç büyük imamı" ünvanı verilmiştir.
(Bunlar hakkında geniş bilgi için bk. kendi adlarıyla
ilgili maddeler.)

Şamil İA


Konular