Şamil | Kategoriler | Konular

Eımme-ı erbaa

EİMME-İ ERBAA

Dört imam, ehl-i sünnet ekolünde tedvin edilmiş
olan dört büyük mezhebin imamları hakkında kullanılan
bir terim.

Eimme-i erbaa adı verilen dört imam; İmâm-ı
Â'zam Ebû Hanife* Nû'man b. Sâbit (80-150/699-767); İmam Mâlik
b. Enes * (93-179/712-795); İmam Muhammed b. İdris
eş-Şâfiî * (150-204 /767-820) ve İmam Ahmed b. Hanbel *
(164-241/780-855)dir. İçtihadları ve eserleri günümüze kadar
gelen, yaşadıkları dönemlerde kapsamlı ilimleriyle
kitleleri etkilemelerinden, onları izleyen ve taklid eden
taraftarlarının çokluğundan dolayı şöhret bulmuş
kimselerdir. Bunlardan başka "imam" diye nitelenen çok
kimse olmasına rağmen orijinal içtihadlarıyla ve
fıkıhlarının tedvin edilmesiyle meşhur olan bu dört
imam "eimme-i erbaa" tâbiriyle tanınmaktadır. (Geniş
bilgi için bk. ilgili maddeler).

Şamil İA


Konular