Şamil | Kategoriler | Konular

Domuz etı

DOMUZ ETİ

İslâm dini birtakım hayvanların
etlerini yemeyi serbest bırakmışken,
bazılarını yasaklamıştır. Meşrû kılınan
veya yasaklanan hayvan çeşitleri incelendiğinde insan
sağlığı için yararlı hayvanların etinin
meşnî, zararlı olanların ise yasaklanmış
olduğu anlaşılır. İşte domuz da beslenme
tarz, görünüşü, insanı tiksindiren tabiatı ve bünyesinde,
etini yiyenlere geçebilen trişin vb. zararlı unsurlar
taşıması nedeniyle yasaklanmıştır.

Kur'ân'ı Kerîm'de beş âyette domuzdan söz
edilir. Âyetler şöyledir:

"Allah sizlere yalnız leşi, kanı,
domuz etini, bir de Allah'tan başkası adına kesilenleri
haram kıldı" (el-Bakara, 2/173; Nahl, 16/115)

"Leş, kan, domuz eti, Allah'tan
başkasının adı anılarak kesilen... hayvanlar
sizin için haram kılınmıştır" (el-Mâide,
5/3)

"Ey Muhammed, de ki: Bana vahyolunanlar arasında,
yiyen bir kişinin yediği herhangi bir şeyin haram
olduğuna dair bir hüküm bulamıyorum. Ancak leş veya
akıtılmış kan yahut domuz eti ki bunlar pistir, yahut
doğru yoldan çıkarak, Allah'tan başkasının
adı anılarak kesilen hayvanların yenmesi haramdır...
" (el-En'âm, 6/145)

Aşağıdaki âyette de domuzun çirkin
hâline işaret edilmiştir.

"...Alloh kime lânet eder ve gazabına
uğratırsa ve kimlerden de maymunlar, domuzlar ve tağûta
kullar yaparsa, işte bunlar, makamları en kötü, yolları
da en sapık olanlardır" (el-Mâide, 6/60).

Câbir b. Abdillah'tan, Allah Rasûlünün Mekke'nin
fethi yılında Mekke'de iken şöyle buyurduğu
nakledilmiştir: "Şüphesiz Allah ve Rasûlü
şarabın, ölü hayvan etinin, domuzun ve putların
alım-satımını haram kılmıştır"
(Buhârî, Büyü', 112; Tecrîd-i Sarih Tercümesi VI, 537, 538)

Domuz eti diğer birçok dinlerde de yasaktır.
Meselâ yahudilerin kitabı Tevrat'ın tesniye bölümünde
yenilmesi yasak olan hayvanlar sıralanırken "... ve domuz...
çünkü tırnaklıdır fakat geviş getirmez. O size
murdardır bunların etinden yemeyeceksiniz ve leşlerine
dokunmayacaksınız" (Tevrat, Tesniye, bab, 14/8)
denilmektedir.

Allah insanlara rızıkların güzel ve
temiz olanlarından yemeyi ve buna karşılık da şükretmeyi
emretmiştir. Helâl yemek duânın ve ibadetin kabulüne sebeptir.
Haram yemek ise bunların geri çevrilmesine sebep olur. Allah
Rasûlü şöyle buyurmuştur: "Ey insanlar, şüphesiz
Allah temizdir, ancak temiz olanı kabul eder. Şüphesiz Allah,
müminlere, peygamberlere emrettiği şeyleri emretmiştir.
Allah şöyle buyurmuştur: Ey peygamberler, güzel rızıklardan
yiyin, sâlih amel işleyin, ben sizin
yaptıklarınızı bilirim " (Mü'minûn, 23/51).
Yine buyurdu: Ey iman edenler, size rızık olarak verilenlerin
temiz olanlarından yiyiniz. " (Tâhâ, 20/81). Sonra Allah
Rasûlü, uzun yolculuğa çıkan, saçı başı
karışmış, toza batmış, ellerini göğe
kaldırmış, ey Rabbim, ey Rabbim. diye dua eden bir
adamı zıkretti: "Bu kimsenin yediği haram, içtiği
haram, giydiği haram, haramla beslenmiş, duası nasıl
kabul olunsun?" (Müslim, Tirmizî, Ahmed b. Hanbel)

Âyette şöyle buyrulur: "O, pis olan bütün
Şeyleri insanlara haram kılar" (el-Â'râf, 7/157)

Domuz etinin insana zararlı olduğu tıp
tarafından da ortaya konulmuştur. Doktor Glen Shepherd,
Washington Post gazetesinin 31 Mayıs 1952 tarihli nüshasında
yazdığı bir makalede bu konuda özetle şunları
yazmıştır: "ABD ve Kanada'da yaşayan
insanların 1/6'nin adalelerinde, trişinli domuz eti yedikleri için,
trişin kurtları vardır. Bunların çoğunda
hastalık arazı görülmez. Yavaş yavaş iyileşir,
bazıları da ölür. Bir kısmının sol tarafı
felç olur. Hepsi de dikkatsizce domuz eti yemişlerdir. Bu
hastalığın bağışıklık ve tedavisi
yoktur. Ne antibiyotikler, ne de diğer ilaç ve aşılar bu küçük
ve öldürücü kurda tesir etmez. Tek çare bu mikrobun bulaşmasını
önlemektir... Trişinlerin sebep olduğu
hastalığın belirtileri elliden fazla
hastalığın belirtilerine benzer. Etleri tuzlama ve tütsüleme
gibi metotlar trişinleri öldürmez. Mezbaha kontrolleri de trişinli
etleri teşhis için yeterli değildir."

Bu konuda birçok araştırıcılar
domuz eti yemeğe devam etmenin insandaki kıskançlık
duygusunu zayıflattığını söylerler. Çünkü
hayvanlar içinde dişisini kıskanmayan tek hayvan domuzdur.
Diğer yandan beslendiği yerde her türlü pisliği
yediği için, çevreye hoş olmayan bir koku yayar ve eti,
proteindeki kimyevî maddeler bakımından düşük değerdedir.
Domuz etinin trişin kurdundan temizlenmesi fennî bakımdan
imkansız görülmüştür. Yeryüzünün hıfzısıhha
otoritelerinden Prof. Hirş bunu açıkça belirtmiştir.

İşte tıbbın bir kısım
zararlarını ortaya koyduğu domuz etini yemek önceki bazı
dinlerde yasaklandığı gibi İslâm'da da yasaklanmıştır.
(Tecrîd-i Sarîh Tercümesi, VII, 537 vd.; Yusuf el-Kardâvî, İslâm'da
Helal ve Haram, Terc. Mustafa Varlı, Ankara 1970, 50-53)

Hamdi DÖNDÜREN


Konular