Şamil | Kategoriler | Konular

Tavaşi (hadım etmek)

TAVAŞİ (HADIM ETMEK)

Herhangi bir erkek canlının erkeklik
bezlerini çıkararak veya burarak erkeklik görevini yapamayacak
duruma getirmek. Arapça bir kelime olup, Türkçe'de buna iğdiş
etmek, burmak, enemek ve hadımlaştırmak denir. Arapça'da
da başka çeşitli kelimelerle ifâde edilmektedir.

Hadımlaştırmanın tarihi çok
eskilere; orta çağa, eski Roma ve Asuriler dönemine dayanmaktadır.
İslâm'dan önce, dünyanın çeşitli yerlerinde, bilhassa
saraylarda hadımlaştırma yapılmıştır.
Hz. Muhammed (s.a.s.) ise, buna şiddetle karşı çıkmıştır.
Onun döneminde ve dört halife zamanında
hadımlaştırmaya asla müsaade edilmemiştir. Ondan
sonra Emeviler ve Abbasiler zamanında, Romalılara özenti
duyularak hadımlaştırma olaylarına gidilmiş,
saraylarda hadım ağaları bulundurularak bu kötü adet
müslümanların arasına sokulmuştur. Ayrıca
Osmanlı saraylarında da hadım ağaları
bulundurulmuştur. Bu hadımlar, vezirlik ve sadrazamlık
makamlarına kadar yükselmişlerdir. Hadım Ali Paşa ve
Hadım Süleyman Paşa gibi. Osmanlı saraylarındaki bu
tavaşiler iki kısımdı. Beyazlarına "Ak
ağa" ve siyahlarına da "Hadım ağa"
denilirdi. Bilhassa siyah hadımlar Sudan'dan getiriliyordu. Sudan'dan
getirilen çocuklar Mısır'da
hadımlaştırılıyor, erkeklikleri yok ediliyordu.
Ondan sonra İstanbul'a ve memleketin diğer yerlerine gönderiliyordu.
Bu hadiseler, saltanatın kaldırılmasına kadar sürüp
gitmiştir (Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve
Terimleri Sözlüğü, İstanbul 1971, III, 422 vd.).

İnsanı hadımlaştırmak,
Allah'ın vermiş olduğu bir hakkı ortadan
kaldırmak ve onu şahsiyetinden uzaklaştırmaktır.
Erkeği, kendi hakkında cari olan ilâhı kanunun
dışına itmek ve ona karşı
saygısızlıkta bulunmaktır. İnsan haklarına
indirilen ağır bir darbe ve insanlık adına bir utançtır.
Bir insanın soyunu kesip kurutmak, birini diğerine köle yapmak
sûretiyle ilâhı denge kanununu bozmaya çalışmaktır.
insanın hem vücudunda hem de ruh yapısında çeşitli
dengesizliklerin meydana gelmesine sebep olduğu için, ilmi yönden
sakıncalı kabul edilmiş; dinî yönden de şiddetle
yasaklanmış ve haram kabul edilmiştir.

Yüce Allah, bir ayette şöyle buyurmuştur:

"Allah şeytanı rahmetinden kovdu. O da
dedi ki: Celâlin hakkı için, kullarından belli bir pay
edineceğim. Onları her halde saptıracağım.
Onları olmayacak kuruntulara boğacağım. Onlara elbette
emredeceğim de, davarların kulaklarını yaracaklar.
Onlara yine kesinlikle emredeceğim de, Allah'ın
yarattığını değiştirecekler. Kim
Allah'ı bırakır da şeytanı dost edinirse,
doğrusu o açıktan büyük bir ziyâna düşmüş olur"
(en-Nisâ, 4/119).

Bu ayette geçen Allah'ın
yarattığını değiştirecekler" ifâdesi,
alimler tarafından çeşitli manalar için yorumlanmıştır.
Alimlerin büyük bir kısmı buna, "Erkekleri
hadımlaştıracaklar" diye mana vermişlerdir (el-Beydâvî,
Envaru't-Tenzîl ve Esrâru't-Te'vîl, Mısır 1955, 1, 102;
el-Maverdî, en-Nuketu ve'l- Uyûn, Beyrut 1992, 1, 530).

Hz. Muhammed (s.a.s.) hadımlaştırmaya
karşı çıkmış. Onun zamanında
hadımlaştırma hareketleri önlenmiş ve bu işi
yapanlar cezalandırılmıştır (İbn Mâce,
Diyât, 29). Hatta, Resulullah (s.a.s.): "Kim kölesini hadımlaştırırsa,
biz de onu hadımlaştırırız" (Neseî, Kasame,
7) diyerek, tavaşi hareketlerine karşı kesin tavır
koymuştur.

Bütün mezhep imamları, fakihler, insanları
hadımlaştırmayı caiz görmemişler ve haram olarak
kabul etmişlerdir. Hayvanları hadımlaştırma
hususunda farklı görüşler ileri sürülmüştür. Bazı
hayvanların etlenmesi için iğdiş edilmeleri faydalı
olur şeklinde düşünen bazı alimler, bunu caiz görmüşlerdir.
Faydası olmadığı taktirde, hayvanları
hadımlaştırmak da bütün alimlere göre caiz değildir
(İbn Humâm, Fethu'l-Kadîr, Mısır 1318, VIII, 131;
İbn Abidin, Reddu'l-Muhtâr, Mısır 1966, VI, 388).

Tavâşî bir zulümdür. Zulüm de, çeşitli
ayet ve hadislerle yasaklanmış, tenkit edilmiş bir
barbarlıktır.

Nureddin TURGAY


Konular