Şamil | Kategoriler | Konular

Tecessüs

TECESSÜS

Herhangi bir şeyin iç yüzünü, gizli tarafını,
kusurunu araştırma, araştırma merakı, merak.

Arapça bir kelime olan tecessüs, "cesse"
fiilinin "tefa'ale" babının masdarıdır.
Casus kelimesi de - aynı kökten türetilmiştir.

Tecessüs, daha çok kötülükleri, kusurları
araştırmada kullanılan bir tabirdir. Tahassus kelimesi ise
daha çok hayırda kullanılır. Nitekim Allah Teâla Yakup (a.s)'ın
oğullarına şöyle dediğini haber vermektedir: Ey
oğullarım! Gidin Yusuf'u ve kardeşini iyice arayın (araştırın).
Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin..." (Yusuf, 12/87).
Ancak, her iki kelime kötülük ve kusurları araştırma
hakkında da kullanılabilirler. Evzâî, tecessüsün her hangi
bir şeyi araştırmak anlamına, tahassüsün de, bir
topluluğun konuşmalarını onlar istemediği halde
dinlemek veya kapıları dinlemek anlamına geldiğini söylemektedir.
(İbn Kesir, Tefsiru'l-Kur'ani'l-Azim, İstanbul 1985. VII, 358).

Tecessüs kelimesi Kur'an-ı Kerim'de sadece bir
ayette geçmektedir:

"Ey iman edenler! Zandan çok kaçının.
Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Tecessüs etmeyin
(birbirinizin gizli yönlerini araştırmayın). Kiminiz de
kiminizin gıybetini yapıp arkasından çekiştirmesin.
Biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır
mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allah 'tan korkun .
Şüphesiz Allah, tövbeyi çok kabul edendir, çok esirgeyicidir"
(el-Hucurât, 49/12).

Yüce Allah bu ayette, imân sahibi olan kişilere
seslenmekte ve onlardan, zararlı olan üç şeyden uzak
durmalarını istemektedir. Bu üç şey; kötü zan,
tecessüs (birbirlerinin kusurunu araştırma) ve gıybet (dedikodu)
dir.

Görüldüğü gibi tecessüs, Kur'an'da menedilen,
yasaklanan şeylerden biridir. Aynı zamanda burada bir nevi, müminin
vasıfları belirtilmekte, mümin tanıtılmaktadır.
Buna göre müminler, kötü zan, tecessüs ve gıybetten uzak
dururlar. Bu gibi güzel özellikleriyle diğer insanlardan
farklı olurlar .

Resulullah (s.a.s) de, tecessüsü men etmiş,
inanan insanlara bundan uzak durmayı tavsiye etmiştir. Böylece
tecessüsün zararlı ve kötü bir şey olduğunu haber
vermiştir. Bu konuda rivâyet edilen bazı hadisler şöyledir:

Zandan kaçının. Çünkü zan, sözlerin en
yalanıdır. Tecessüste bulunmayın, birbirinizin içyüzünü
araştırmayın, birbirinizin sözlerine kulak kabartmayın,
birbirinizle yarışmayın, birbirinizi çekememezlik etmeyin,
birbirinize karşı buğzetmeyin, birbirinize
sırtınızı dönmeyin ve ey Allah'ın kulları
kardeşler olun" (İbn Kesir, Tefsir VII, 357).

İnsanların ayıplarının
peşine düşersen, şüphesiz onları fesada
uğratırsınız" (İbn Kesir, Tefsir, VII, 358).

"Ey dili ile inanıp, iman kalbine
işlemeyenler topluluğu, müslümanları gıybet
etmeyiniz. Onların ayıplarını
araştırmayınız. Kim onların
ayıplarını araştırırsa Allah da onların
ayıplarını araştırır. Allah kimin
ayıbını araştırırsa onun evinin içinde dahi
ayıbını açar perişan eder" (Ebu Davûd, Edeb,
40; Ayrıca bk. Tirmizî, Birr, 84).

"Kim hürmeti düşecek, şerefinden
noksanlık olacak bir yerde müslümana yardımcı olmaz, onu
yalnız bırakırsa Allah da yardımını
istediği yerde onu yalnız bırakır. Kim şerefinden
kaybedeceği, saygısının azalacağı bir yerde
müslümana yardımcı olursa, yardımını
istediği yerde Allah ona yardımcı olur" (Ebu Davûd,
Edeb, 41).

Bir adam İbn Mes'ud'a gelerek falancanın
sakalından rakı damlıyor" dedi. ibn Mesûd ise ona
şu şekilde cevap verdi: "Biz tecessüs etmekten nehyolunduk.
Ancak açığa vurduğu zaman, onu yakalayabiliriz." Mücâhit
de, Birbirinizin kusurunu araştırmayın" ayetinden
maksat "açığa çıkanı alın, gizli
kalanı bırakın, demektir" diye bu hususta açıklamada
bulunmuştur (Seyyid Kutub, Fi Zilâli'l-Kur'an, Beyrut 1971).

Bu hadislerden de anlaşıldığı
gibi insanın hiç bir şekilde çiğnenemeyecek ve
dokunulamayacak olan şerefi, haysiyeti, hak ve hürriyetleri vardır.
Bunlardan biri de, gizli hususların
araştırılmamasıdır. İslâm dini, bu
şekilde fevkalâde mükemmel bir tarzda fertlerin haklarına riâyet
etmeyi emretmiştir. İslâm'da insana, insan olma onuruna yakışır
bir şekilde davranma emredilirken, onun hiç bir şekilde taciz
edilmesine izin verilmemiştir.

Nureddin TURGAY


Konular