Şamil | Kategoriler | Konular

Tarık suresi

TÂRIK SÛRESİ

Kur'an-ı Kerîm'in seksenaltıncı suresi.
Onyedi ayettir. Fasılası elif, lam, ayn, ra, zı, ba ve kaf
harfleridir. Mekkî sûrelerden olup, Beled sûresinden sonra nazil olmuştur.
Adını ilk ayetinden geçen "Târık" kelimesinden
almıştır.

Surede Allah Teâlâ, Kur'an ayetlerini yalanlayan
kâfirlere, insanın güç açısından ne kadar önemsiz ve
hakir olduğunu haber vermekte, peşinden Kur'an'ın
vasıflarını açıklamakta, sonra da Resulullah (s.a.s)'e
inkârcılara mühlet vermesi emredilmektedir. İki bölümden oluşan
sûrenin her iki bölümü de kasem ile başlamaktadır. Birinci bölümün
başlangıcında göğe ve gece ortaya çıkana (Târık)
kasem edilmektedir. İkinci bölüm ise; "Dönüş yeri olan
göğe" yemin edilerek başlamaktadır. İlk bölümdeki
yeminden sonra insanı ve amellerini koruyan meleklerin
varlığı belirtilmekte; peşinden, insanın
yaratılışının ilk basamağı ikinci
kasemden sonra ise, Kur'an'ın ciddi ve hak ile batılı
birbirinden ayıran ilâhi bir kitap olduğu dile getirilmektedir.

ilk âyetlerde göğe ve gece ortaya çıkan
bir yıldıza yemin edilmekte ve gece ortaya çıkan
şeyin ne olduğu açıklanmaktadır.

"Göğe ve gece ortaya çıkana (Târık)
yemin olsun. Sen gece ortaya çıkanın ne olduğunu nereden
bileceksin? O, ışığıyla karanlıkları
delen bir yıldızdır" (1-3).

Allah Teâlâ göğe, oradaki yıldızlara
yemin ederek, her insanın üzerinde, O'nun emriyle hareket eden bir
gözetleyicinin varlığını kesin olarak vermektedir.
Kaseme cevap olması acısından bu mana, te'kid edilmiş
gerçeğin bildirilmesidir. Bütün insanlar, Allah tarafından
tayin edilmiş görevli melekler tarafından sürekli
gözelenirler. Yapılan ve yapılması gerektiği halde
yapılmayan her şeyi tesbit ve kaydederler. Bunun anlamı
şudur: Kainatta olduğu gibi yeryüzünde de bir başıboşluk
yoktur, yani insanlar kendi hallerinde terkedilmiş değillerdir.
Allah Teâlâ bu gerçeği; "Her insanın üzerinde muhakkak
bir murakabe edici vardır." (4) ifadesiyle tebliğ
etmektedir. Kasemle teyid edilen bu ayet, herkes için çok büyük ve dehşet
verici bir uyarıyı taşımaktadır. Bu gerçeği
idrak eden kimse, hiç kimsenin görmediği bir yerde dahi olsa,
yaptığı şeylerin sürekli gözetildiğinin ve
gelecekte mükâfatlandırılmak veya cezalandırılmak için
bütün işlerinin kaydedildiğinin bilincinde olarak hareket
edecektir.

Daha sonra insanoğlunun bizzat kendi
yaratılışına bakması, geldiği yeri ve
şeklini görerek ikinci yaratılışının hiç
de zor bir şey olmadığını idrak etmesi için yol
gösterilmektedir.

İnsan neden yaratıldığına bir
baksın. O, bel kemiği ile göğüs kemiği
arasından çıkan tazyikli bir sudan
yaratılmiştır. Şüphesiz Allah, insanı öldükten
sonra diriltmeye kadirdir" (5-8).

Her nefis için gözetleyici tayin eden Allah Teâlâ,
insanların gizli olarak işledikleri şeylerin kıyamet gününde
tek tek ortaya çıkarılacağını ve o günde insanoğlunun
güçsüz bir şekilde teslim olmaktan başka bir şey
yapamayacağını ve hiç kimseden de yardım
alamayacağını haber vermektedir: "Sırların
ortaya döküleceği gün, insanın ne bir gücü ne de bir yardımcısı
vardır" (9-10).

Öldükten sonra tekrar dirilmeyi ve sonrasındaki
olayları kabul etmeyen veya bu konuda şüphesi bulunan kimselere
bu işte şek ve şüpheye yer olmadığı, ahiret
hayatının kesin ve mutlak bir gerçek olduğu, göğe ve
yere kasem edilerek bildirilmektedir.

"Andolsun o dönüş yeri olan göğe ve
yarılan yere ki, muhakkak o kesin bir hükümdür. O bir eğlence
değildir" (11-14).

Müşrikler, Kur'an ayetlerinin insanlara
ulaştırılmasını engellemek için çeşitli
yollara başvuruyorlar, İslam'ın nurunu söndürmek ve
insanları şüpheye düşürmek için akıl almaz
iftiralarla müslümanlara karşı karalama kampanyaları
tertipliyorlardı. Allah Teâlâ, onların bütün tertiplerinin
boşa çıkarılacağını ve önüne geçmeye
çalıştıkları İslâm davasının, her
şeye rağmen takdir edilmiş hedefine
ulaşacağını ve kafirlerin kısa bir zaman sonra
kendilerine haber verilen sözle karşılaşacaklarını
bildirmektedir.

"Onlar, tuzaklar kuruyorlar. Ben de bir düzen
kurmaktayım. Ey Muhammed! Sen o kâfirlere mühlet ver. Onlara az bir
zaman tanı" (15-17).

Ömer TELLİOĞLU


Konular