Şamil | Kategoriler | Konular

Tarik

TARİK

Yol, cadde, meslek.

Arapça bir kelimedir; "tereka" fiilinden
türemiş bir isimdir. Mecâzi mana yönünden tutulan, gidilen, takip
edilen yol, metod; seçilen tarz ve usûl demektir. Çoğulu "turuk"dur.
"Tarikat" kelimesi de aynı kökten olup, tarik kelimesinin
müennes şeklidir ve aynı manayı ifâde eder. Tasavvuf açısından
ise, gerçeğe varma yolu ve kâmil mürşidin izinde takip edilen
yol demektir. Tarikat'ın çoğulu tarâik'dir.

Kur'an'da dört yerde tarik, üç yerde tarikât ve iki
yerde de tarâik kelimesi geçmektedir. Hemen hemen hepsi aynı
manayı ifâde etmektedirler. Tarik kelimesinin bulunduğu iki
ayetin meâli şöyledir:

"O inkar edip zulmedenler var ya, onları
Allah ne bağışlayacak, ne de bir yola iletecektir. Sadece
cehennemin yoluna (iletecek ve) orada ebedi kalacaklardır. Bu da
Allah'a çok kolaydır" (en-Nisâ, 4/168 169).

Bu ayetlerde gecen tarik kelimelerinin ilki cennete ve
ikincisi de cehenneme götüren yol demektir. Manevi olarak, cennet yolu
ve cehennem yolu kastedilmektedir (Muhammed Ali es-Sabûnî,
Safvetu't-Tefâsir, İstanbul 1987, 1, 321).

Diğer ayetlerde gecen tarik, tarikât ve tarâik
kelimelerinin bu ayetlerdeki manaları da, hemen hemen
aynıdır. Mana bakımından aralarında pek fark
yoktur.

Hz. Muhammed (s.a.v.)'in bir hadisinde de, tarik
kelimesi aynı manada kullanılmıştır. Bu hadisin
manası şöyledir:

"Her şeyin bir yolu vardır. Cennetin
yolu da ilimdir" (el-Menâvir, Feyzu'l-Kadir Şerhu
Camii's-Sağir, Mısır 1938, V, 286, hadis no: 7318).

Nureddin TURGAY


Konular