Şamil | Kategoriler | Konular

Silsiletü'z-zeheb

SİLSİLETÜ'Z-ZEHEB

İçindeki bütün râvileri güvenilirliğin (sika)
en üstün derecesinde bulunan isnâd. Asahhul-esânîd diye tabir edilen
isnadın en sahih, en mükemmel kabul edilen şeklidir.

Hadis âlimleri, isnad sistemine yalnız ilmî bir
şekil ve esas vermemişler, aynı zamanda nisbî değerlerini
tesbit düşüncesiyle hadis edebiyatında kullanılan çeşitli
isnadların mukayeseli bir tetkikini de yapmaya çalışmışlardır
(Zübeyr Sıddîkî, Hadis Edebiyatı Tarihi, Trc. Yusuf Ziya
Kavakçı, İstanbul 1966, s. 125).

Hadis usulü kitaplarında isnadların en
sahihi (asahhul-esânîd) olarak ileri sürülmüş çeşitli görüşler
yer almaktadır. Meselâ bunlardan bazıları şöyledir:

Ahmed b. Hanbel ve İshak b. Râhüye mezhebinde
olanlara göre en sahih ve en kuvvetli isnad: Zühri-Sâlim, Babası
Abdullah isnadıdır.

Ali b. Medinî ve el-Filâs mezhebinde olanlara göre
en sahih isnâd; Muhammed b. Sîrîn-Âbide es-SelmânîAli b. Ebi Tâlib
isnadıdır.

Bazı âlimlere göre, Süleyman el-A'meş,
İbrahim en-Nehaî, Alkame b. Kays, Abdullah b. Mesud isnâdıdır.

İmam Buharî, en sahîh isnadın Mâlik-Nafi-İbn
Ömer isnadı olduğunu söylemiş; Abdulkâhir et-Temîmî
ise, bu isnadın başına eş-Şâfii'yi ekleyerek,
Şafiî-Mâlik-Nâfi-İbn Ömer isnâdını
isnadların en üstünü kabul etmiştir (İbnü's-Salah,
Ulümul-Hadîs, Haleb 1966, s. 12; Suyûtî, Tedribu'r-Râvî, Nşr,
Abdülvehhâb Abdullatîf Medîne 1972, I/78). Hadisçilerin ittifakıyla
Mâlik'in râvileri arasında eş-Şafiî'den daha kuvvetlisi
yoktur. Müteahhir âlimlerden bazıları aynı isnada Ahmed
b. Hanbel'i de eklemek suretiyle teşekkül eden Ahmed-Şafii Mâlik
isnadını silsiletü'z-zeheb (altın zincir) olarak tasvip
etmişlerdir. Fakat bu isnad zinciri hadis edebiyatında nadir
bulunur. Bu isnadla yalnız dört hadis rivâyet edilmiş ve bu
hadislerden yalnız biri, Ahmed b. Hanbel'in Müsned'inde yer almıştır.
Bunun dışında başka hadisin nerede rivayet
edildiği bilinmemektedir (Hakim, Ma'rifetu Ulumil-Hadîs, Kahire
1937, s. 56; Suyûtî, a.g.e., I, s. 78-79).

Sabahattin YILDIRIM


Konular