Şamil | Kategoriler | Konular

Kıyamet alametleri

KIYÂMET ALAMETLERİ

(Eşrâtu's-Saa), âhir zamanda (zamanın
sonları) ortaya çıkarak Kıyâmet'in yaklaştığını,
kopmak üzere olduğunu gösteren belirtiler. Bu belirtiler genellikle
Küçük Alametler (Alâmât-ı Suğra) ve Büyük Alametler (Alâmât-ı
Kübrâ) olmak üzere iki bölüm halinde incelenir.

Kur'an, Kıyâmet'in zamanını Allah'tan
başka kimsenin bilemeyeceğini belirtir (el-A'raf, 7/187; Lokmun
31/34; el-Ahzab, 33/63). Buna karşılık
yaklaştığını (el-Zümer, 54/1), yakın
olduğunu (en-Nahl, 16/77), ansızın geleceğini (el-A'raf,
7/187) bildirir. Kıyâmet alametlerinin belirdiğini (Muhammed,
47/18) ifade etmekle birlikte bunlar hakkında bilgi vermez. Ancak,
"Saat yaklaştı, ay yarıldı yarılacak" (el-Kamer,
54/1) âyetinin ikinci bölümünün "ay yarılacak" biçimde
anlaşılması durumunda, bu olay Kur'an'da anılan tek
Kıyâmet alameti olma özelliği kazanır.

Hadis külliyâtları ise Kıyâmet'ten önce
ortaya çıkacak alametlerden söz eden çok sayıda hadis ihtiva
eder. İslâm bilginleri hadislerde dile getirilen alametleri
nitelikleri açısından değerlendirerek bunları Küçük
Alametler (Alâmât-ı Suğrâ) ve Büyük Alametler (Alâmât-ı
Kübrâ) olmak üzere iki başlık altında
toplamışlardır. Âhir zaman olarak tanımlanan Kıyâmet
öncesi donemde dini duygu, düşünce ve davranışların
zayıflaması, dini kurallara gereken önemin verilmemesi,
ibadetlerin terkedilmesi, ahlaksızlığın çoğalması
biçiminde kendini gösteren Küçük Alametler'in başlıcaları
şu şekilde sıralanabilir:

a) İnsanların bina yapmakta birbiriyle
yarışmaları (Buhârî, Fiten, 25; bk. Tecrid-i Sarih Terc;
1/58).

b) İnsanların ölümü temenni etmeleri (Buharî,
Fifen, 25; Müslim, Fiten, 53-54)

c) Câriyenin efendisini doğurması (Müslim,
İmân, 1).

d) Hicaz'da bir ateşin çıkarak Busra'da
(Şam yakınlarında bir yer) develerin ayaklarını
aydınlatması (Buhârî, Fiten, 24; Müslim, Fiten, 42).

e) Fırat nehrinin sularının çekilerek,
nehir yatağından altın çıkması (Müslim, Filen,
29-31).

f) İkisi de hak iddiasında bulunan iki büyük
İslâm ordusunun birbiriyle savaşması (Buhârı, Fiten,
25; Müslim, Fiten, 17).

g) İslâmî ilimlerin ortadan kalkması,
cehaletin artması (Buhârî, Fiten, 4).

h) Depremlerin çoğalması (Buhârî, Fiten,
25).

ı) Zamanın yaklaşması, gece ile gündüzün
eşit olması (Buhârî, Fiten, 25).

i) Cinâyetlerin çoğalması, fitnelerin zuhur
etmesi (Buhârî, Fiten, 4; Müslim, Fiten, 18).

j) Yahudilerle Müslümanların
savaşmaları, Müslümanların Yahudileri öldürmesi (Tecrid-i
Sarih Tercümesi, VIII, 341; Müslim, Fiten, 79-82).

k) Zinanın açıkça işlenmesi, içki
tüketiminin artması, kadınların çoğalıp
erkeklerin azalması (el-Ali en-Nâsif Tac, 5/335).

l) Kahtân'dan bir kişinin çıkarak,
insanları asâsı ile sevketmesi Buhârî, Fiten, 23).

Kıyâmetin büyük alâmetleri ise şu hadis-i
şerifte toplu olarak zikredilir: Huzeyfetu'l-Gifarı (r.a)'den
rivayet edilmiştir: Biz bir gün kendi aramızda konuşurken,
Hazreti Peygamber yanımıza çıkageldi. Bize "Ne
konuşuyorsunuz?" dedi. Biz de "Kıyâmet gününden
konuşuyoruz" diye cevap verdik. Hazreti Peygamber" Şüphesiz
on alâmet görülmedikçe kıyamet kopmayacaktır" dedi ve
"Deccâl'i, dumanı(duhan), Dâbbetü'l-arz'ı, güneşin
batıdan doğmasını, İsa (a.s.)'ın yere
inmesini, Ye'cûc ve Me'cuc'u, doğuda, batıda ve Arap
yarımadasında olmak üzere üç yer çöküntüsünü, son
olarak da Yemen'den çıkarak insanları Mahşere sürecek ateşin
vuku bulacağını söyledi" (Müslim, Fiten, 39).

Kıyâmetin bu on büyük alameti başka
hadislerce ya da İslâm bilginlerince şu şekilde açıklanır:

1. Deccal'in ortaya çıkışı: Deccâl,
kıyâmette zuhur edecek yalancı bir kişidir, İslâm
Dini'ni ve müslümanları ifsad edip, kötülüğe ve
bozgunculuğa sevketmek isteyecektir. Deccal'in sağ gözünün
kör olduğu, iki gözünün arasında "kâfir" yazdığı,
çocuğunun olmadığı, Medine'ye ve Mekke'ye
giremeyeceği, ortaya çıktıktan sonra yeryüzünde kırk
gün kalacağı, bu süre içerisinde istidrac türünden bazı
olağanüstü olaylar göstereceği, daha sonra da yine kıyâmetin
büyük alametlerinden olan Hz. İsa'nın yeryüzüne inmesiyle
onun tarafından öldürüleceği sahih hadislerde
belirtilmiştir (Buhârı, Fiten, 26; Müslim, Fiten, 37, 39, 40,
91, 101, 110, 112).

2. Duhan'ın çıkışı: Duman
anlamına gelen duhan da kıyâmetin büyük alametlerinden
biridir (Müslim, Fiten, 39). Kıyâmetin vukuundan önce dünyayı
bir duman bulutu kaplayarak, kırk gün ve kırk gece kalacak, mü'minler
nezleye tutulmuş gibi, kâfirler ise sarhoş gibi
olacaklardır.

3. Dabbetü'l-arz'ın çıkışı:
Kıyâmet'ten önce çıkacağı bildirilen bir
yaratıktır. Kelime anlamı "yer hayvanı"
demektir. Kur'an-ı Kerim'de "Kendilerine söylenmiş olan
başlarına geldiği zaman, yerden bir çeşit hayvan (dâbbe)
çıkarırız ki o, onlara, insanların âyetlerimize
kesin olarak inanmadıklarını söyler" (en-Neml, 27/82)
buyurulmaktadır. Hz. Peygamber Dâbbetü'l-arz hakkında "Çıkacak
olan kıyâmet alametlerinden ilki, güneşin batı
tarafından doğması ile, bir kuşluk vakti insanlara
karşı bir dâbbenin (hayvanın) zuhurudur. Bu iki alametten
biri, arkadaşından evvel olur. Akabinde diğeri de onun izi
üzerinde yakın olarak meydana gelir" (Müslim, Fiten, 118)
buyurmuştur.

4) Güneşin Batıdan doğması: Güneş
batıdan doğacak, insanlar topluca iman edecek, ancak daha önce
iman etmemiş olanların imanları kendilerine bir yarar
sağlamayacaktır (Tecrid-i Sarih Tercümesi, XII 307; Müslim,
Fiten, 118).

5. Hazreti İsa (a.s)'ın inmesi: Ehl-i sünnet
itikadına göre Kıyâmetin vukuundan önce Hazreti İsa yeryüzüne
inecek, hristiyanları İslâm'a davet edecek, Deccâl'i
öldürecek, Hazreti Peygamber (s.a.s)'in şerîati ile hükmedecektir
(Buhârî, Büyû, 102; Müslim, İmân, 242-247).

6. Ye'cûc ve Me'cûc'ün çıkışı:
Kıyâmetin vukuundan önce çıkarak "yeryüzünde
bozgunculuk yapacak" (el-Kehf, 18/94) olan asılları ve
soyları belirsiz iki insan topluluğudur (Muhammed Hamdi
Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, IV, 3288). Hz. ZülKarneyn'in önlerine
yaptığı seddin yıkılarak (el-Enbiya, 21/96) açılması
ile yeryüzüne dağılacaklar insanlara saldıracak, kentleri
yakıp-yıkarak harabe haline getireceklerdir. Bazı
rivayetlerde bu seddin Çin seddi olduğu zikredilir (Muhammed Hamdi
Yazır, a.g.e., IV, 3291, 3374; Buhârı, Enbiyâ, 7; Müslim,
Fiten, 1,2).

7.8.9. Doğuda, Batıda, Arap
Yarımadasında olmak üzere üç bölgede yer çöküntülerinin
meydana gelmesi de Kıyâmet'in büyük alametlerindendir (Müslim,
Fiten, 39).

10. Yemen'den çıkacak olan büyük bir ateşin
insanları önüne katarak sürmesi (Müslim, Fiten, 39).

Ebu Davud ve Tirmizi'nin Sünen'lerinde yeralan bazı
hadislere göre Mehdî'nin çıkması da Kıyâmet'in büyük
alametlerindendir (Sünen-i Tirmizî, IV, s.1-93: Sünen-i Ebu Davud, N.
Şr. M.Abdul Hamid IV, 100, 106).

Hz. Peygamber (s.a.s), Kıyâmetin kötü insanlar
ve kâfirler üzerine kopacağını bildirmiştir. Bu
hadislere göre Kıyâmet kopmadan önce mü'minlerin ruhları
alınacak ve onların âhirete göçmeleri sağlanacaktır
(Buhari, Fiten, 5; Müslim, imare, 53).

Ahmet ÖZGEN


Konular