Şamil | Kategoriler | Konular

Kandil

KANDİL

Müslümanlarca kutsal sayılan gecelere verilen
ad. Bu geceler ramazan'ın yirmi yedinci gecesi olan Kadir, Receb
ayının yirmiyedinci gecesi olan Mirac, Şaban
ayının on beşinci gecesi olan Berat, Receb ayının
ilk cuma gecesi olan Regaib ve Rebiülevvel ayının onikinci
gecesi olan Mevlid'tir.

Osmanlılar döneminde, II. Selim (1566-1574) zamanından
başlayarak minarelerde kandiller yakılarak duyurulduğu ve
kutlandığı için Kandil olarak anılmaya başlayan
gecelere Kandil-i Şerif de denir. Ayrıca her gece, Leyle-i Kadir,
leyle-i Mirac gibi terkiplerle de anılır.

Hicretten üçyüz yıl sonra ilk kez
Mısır'da, Fatimiler döneminde Mevlid; dörtyüzyıl sonra
da Kudüs'te Mirac, Regaib ve Berat geceleri kutlanmaya, bu geceler
camilerde toplu biçimde yapılan ibadetlerle geçirilmeye başlandı.
Daha sonra bu kutlamalar İslam dünyasının bazı bölgelerine
yayılarak gelenekleşti.

Kadir dışındaki gecelerin
kutsallığı hakkında Kur'an'da herhangi bir bilgi
bulunmaz. Hadis'te de Beraet gecesi dışındaki geceler
hakkında kesin sayılabilecek bir bilgi ve yönlendirme yoktur.
Bu nedenle birçok İslâm bilgin ve hukukçusu hem bu gecelerin
kutsallaştırılârak kutlanmasına, hem de bu gecelerde
toplu biçimde ibadet yapılmasına bid'at olduğu gerekçesiyle
karşı çıkmıştır. Fakat bilginlerin tüm
önleme ve sakındırma çabalarına rağmen bu gecelere
duyulan ilgi azalmamış, tam tersine, artmıştır.
Yaygın bir gelenek durumuna geldikten sonra da kandiller
hakkındaki tartışmalar sürmüş, bilginlerin bir bölümü
şiddetle karşı çıkarken bir kısmı da
kutlamaların bid'at olduğunu kabul etmekle birlikte
hasenliği, güzel gelenekler olduğunu söyleyerek cevaz vermiştir.

Günümüzde de kandiller camilerde okunan mevlid ve
Kur'an'la, yapılan dua ve ibadetlerle canlı biçimde
kutlanmaktadır.

(Ayrıca bk; Berat Kandili, Kadir Gecesi, Mirac
Kandili, Regaib Kandili maddeleri).

Şâmil İA


Konular