Şamil | Kategoriler | Konular

Kamet

KAMET

Namaz için seslenmek, kamet getirmek, ifa ve eda etmek.
Aslı "ikâmet" olup, türkçede "i" siz kullanılır.
Bir terim olarak, farz namazlardan önce, tek başına namaz
kılacak olan kimsenin cemaatle kılınacak farz namazdan
önce ise müezzinin okuduğu ezan benzeri sözlerdir. Sünnete uygun
olarak kâmet şu kelimelerden ibarettir. Allahü ekber, Allahü ekber.
Eşhüde en la ilâhe illallah. Eşhüde en la ilâhe illallah. Eşhedü
enne muhammeden abdühü ve rasululullah. Eşhedü enne muhammeden
abdühü ve rasulullah. Hayye alessalat, hayye alessalat. Hayye
alel-felâh. Hayye alel-felah. Kad kâmeti's-sâlatu. Kad kameti's-sala.
Allahü ekber, Allahü ekber, La ilâhe illallah"

Hanefî hukukçularına göre kamet ezanın
benzeridir. Sözler yukarıdaki gibi ikişer kere tekrarlanır.
Yalnız sonuna "kadkami's-salah" (namaz başladı) cümlesi
eklenir. Ömrün sonuna kadar Bilâl Habeşi ile İbrahim en-Nehaî'nin
kameti çift sözlerle okudukları, Emeviler devrinden itibaren,
kamet'te ezandaki gibi iki kere tekrarlanan sözlerin hızlı
okumayı sağlamak için bir'e indirildiği nakledilir (İbnü'l-Hümâm,
Fethu'l-Kadir, Mısır 1389/1970, I, 242-244). Hz. Peygamber, Bilâl
(r.a)'e hitaben şöyle buyurmuştur: "Ezan okuduğun
zaman ağır ağır oku. Kamet getirdiğin zaman ise
hızlı oku " (Tirmizi, Salât, 29).

Aynı zamanda sahih rivayetlerle Hz. Peygamber'in,
kâmet'te, ezandan farklı olarak çift okunan sözlerin tek yapılmasını
emrettiği de nakletmiştir (bk. Buhârî, Ezân, 3; İbn Mâce,
Ezân, 6). Bu da Hanefiler dışında kalan diğer mezhep
imamlarının tercih ettiği rivayetlerdir.

Sabah ezanında tekrarlanan "es-Salatu hayrun
mine'n-nevm (namaz uykudan daha hayırlıdır)" cümlesini,
ilk olarak Bilâl (r.a) Rasûlüllah (s.a.s)'i uykudan uyandırmak için
söylemiş, bu sözler hoşuna giden Allah Rasûlü şöyle
buyurmuştur: Ey Bilâl, bu sözler güzel oldu. Bu cümleni sabah
ezanında da tekrarla" (İbnul Humam, a.g.e, I, 242, 243).

Kâmetin Türkçe anlamı şöyledir:
"Allah en büyüktür, Allah en büyüktür, Allah en büyüktür,
Allah en büyüktür, Allah'tan başka ilah olmadığına
şehadet ederim, Allah'tan başka ilah olmadığına
şehâdet ederim, Muhammed'in Allah'ın rasûlü olduğuna
şehadet edelim. Muhammed'in Allah'ın Rasûlü olduğuna
şehadet ederim. Haydin namaza, Haydin namaza, Haydin kurtuluşa,
Haydin kurtuluşa, Namaz başladı. Namaz başladı,
Allah en büyüktür, Allah en büyüktür Allah'tan başka ilah
yoktur".

Beş vaktin farz namazlarında ve Cuma
namazının farzında kamet getirilir. Kaza namazında da
bu böyledir. Ancak Vitir, Teravih, Bayram, Cenâze ve Nâfile namazlarda
kamet getirilmez. Kamet erkeklere has bir sünnettir. Kadınlar kamet
getirmezler. Kamet cemaatın müstehab olan sünnetlerindendir. Kadınlar
ve çocuklar bir arana gelerek namaz kılsalar bile kamet gerekmez.
Namazlarından bazısı kazaya kalan namazlarını
peşipeşine kılabilir. Bulunduğu yerden
ayrılmadığı sürece tek kamet yeterli olur.

Yolcu erkekler de yolculukları sırasında
ezan okur, kamet getirirler. Yolcu, ezan okumayabilir. Ancak kamet
getirmesi sünnettir.

Mahalle camiinde yapılan kamet evler için
geçerlidir. Evde namaz kılan kişi kamet getirmese de olur.
Kamet getirirse daha iyidir.

Kadınların, bunakların, cünüplerin
kamet getirmeleri mekruhtur. Abdestsiz kimselerin de ikamette bulunması
mekruhtur. Fakat bu gibi kimseler tarafından yapılan kametler
iade edilmez.

Ezan ağır okunur. Fakat kamet hızlı
yapılır. Kamet ayakta yapılır. Kamet getiren kişi
kıbleye döner.

Cemaatın kamet getiren müezzine uyması ve
beraberce içinden kamet yetirmesi, "Hayye Alessalah, Hayye Alelfelah"
denilirken de" La havle ve la kuvvete illa billah" diye
icâbette bulunması müstehabdır.

Kamet, vaktin değil namazın sünnetidir (el-Kâsânî,
Bedâyiu's-Sanayi', Beyrut 1402/1982, I, 148 vd.; İbnu'l Humam a.g.e,
I, 243 vd.; el feteva'l Hindiyye, Beyrut 1400/1980, I, 55 57; İbn
Âbidin, Reddü'l-Muhtar İstanbul 1984, I, 388, 389 vd).

Hamdi YUSUFOĞLU


Konular