Şamil | Kategoriler | Konular

Hasefe

HAŞEFE

Erkek cinsiyet organının uç kısmı,
sünnet mahalli.

Haşefe bazı dînî hükümlerde sözkonusu
olur ve o hükümlerde ölçü kabul edilir.

Gerek kadın ve gerekse erkeğe guslün lâzım
gelmesi için birkaç sebepten bir tanesi kadın-erkek münâsebetidir.
İşte bu münâsebette haşefenin kadın cinsiyet
organı içerisinde kaybolması cünüblük için yeter sebeptir.
Ama haşefenin kaybolmayacağı kadar bir münâsebet guslü
gerektirmez (Buhârî, Gusül, 28; Tirmizî, Tahâre, 80; İbn Mâce,
Tahâre, 111; İbn Hanbel, V, 123, 227; el-Mevsılî, el-İhtiyâr,
I,12).

Şer'î tahlil'de de haşefe esas
alınır. İslâm'da üç talâkla boşanmış
olan kadın, normal olarak bir başka erkekle evlenip fiîli birleşme
olmadan ve ondan da boşanmadan eski kocasıyla tekrar evlenemez.
Tabii ki ikinci evliliğin normal bir seyir takip etmesi ve
olayların tabîi olarak meydana gelmesi gerekir. Çok kısa bir
zaman için de gerekli şartlan bir senaryo hâlinde gerçekleştirmek
İslâm'ın reddettiği bir evlilik olup zina kabul edilir. Bu
yapmacık şeylerle eski koca helâl olmaz. İşte bu
normal şekilde meydana gelen ikinci evlilikte de fiîlî birleşmenin
hukûken var kabul edilmesi için birleşmede en az haşefenin
kaybolması şarttır. Haşefe bu münâsebette de bir
ölçü olmaktadır (İbn Âbidîn, Reddu'l-Muhtâr, II, 539).

Orhan ÇEKER


Konular