Şamil | Kategoriler | Konular

El-menzıletü, beynel-menzıleteyn

el-MENZİLETÜ, BEYNEL-MENZİLETEYN

İki makam ve mekân arasında bir mekan
anlamında kullanılan bir kelâm ilmi terimi. Bu Hasan Basri'nin
talebelerinden, Vasil İbn Ata'nın H. (80-131) öncüsü olduğu
Mu'tezile mezhebinin Ehli Sünnet mezhebine muhalefet ettiği en
belirgin fikirlerinden birinin ifade edildiği terimdir.

İman, Arap dilinde "mutlak tasdik etmek"
demektir. Şeriat dilinde ise "Hz. Muhammed'in, Allah
tarafından getirdiği kesin olarak bilinen haber, dinî esas ve
hükümlerin doğru olduğuna tereddüt etmeksizin inanmak, bunların
tamamını tasdik etmek" demektir. Bu tasdikin yalnız
kalb ile veya dil ile mi olacağı veya her ikisi ile birlikte mi
olması ve itiraf edilmesi gerektiği hususunda İslâm
âlimleri fikir ayrılığına düştüler. Bu düşünce
farklılığı itikad hususunda bir kısım
mezheblerin doğmasına sebep oldu.

Kerramiye mezhebine göre iman yalnız dil ile
ikrardan ibarettir. Kalben tasdik etmese bile dili ile iman
esaslarını tasdik eden kimse mü'mindir. Kalbiyle inandığı
halde dili ile ikrar etmezse kâfir olur. Konunun başlığını
teşkil eden ifadenin sahibi olan Mutezile mezhebine göre şeri
iman, inanılması gereken vahye dayalı haberlerin kalb ile
tasdiki, dil ile ikrarı ve ayrıca amel ile tatbiki demektir.
İmanın üç rüknü sayılan bu hususlardan biri
bulunmadığı takdirde iman yok kabul edilir.
Şeriatın bildirdiklerini kalbiyle tasdik ve dili ile ikrar eden,
fakat farzları yerine getirmeyen ve haramlardan kaçınmayan bir
kimse mü'min sayılmaz. Böyle bir kimse Haricî mezhebine göre
kâfirdir. Mu'tezile mezhebine göre ise ne mü'min, ne kâfirdir; fakat
ameli terkettiği için fasıktır. Bu esasa göre Mu'tezile
ekolü zina etmek, içki içmek, adam öldürmek vs. gibi büyük
günahlardan birisini işleyen kimse için mü'min ve kâfir demezler.
Onlar için; "el-menziletü beynel menzileteyn" Cennet ile
Cehennem arasında bir yerde kalacaklardır derler.

Selef uleması ve İmam Şâfiî, Malikî
ve Evzaî gibi mezheb imamları da imanı "dil ile ikrar kalb
ile tasdik ve dinin emirlerini yerine getirmek" şeklinde tarif
etmişlerdir. Fakat ameli terkeden ve şerîat dilinde "fâsık"
denilen kimselerin kâfir olacaklarına hükmetmemişlerdir.
Bunların da içinde bulundukları Ehli Sünnet mezhebine göre
imanın iki rüknü vardır: Kalb ile tasdik, dil ile ikrar. Dinin
emirlerini terkeden kimse bu hükümleri inkar etmedikçe kâfir olmaz.
Dünyada iken ve ölümünde hakkında İslâmın hükümleri
tatbik edilir. Affedilmesi veya azab edilmesi Allah'a aittir, ancak
mü'mindir. Dinin emirlerini yerine getirmesi ise insanın o anda
olgunluğa ermesine sebep olur.

"Zani, mü'min olduğu halde zina etmez...
" Hadisi ile vurgulanan mü'minin zina etmemesi hükmü, Mu'tezile
mezhebinin iddia ettiği gibi, zina edenin kâfirliğine delil
sayılmaz. Bunun aksine hadiste mü'minin imanda olgunluğa ermesi
için helal ve haramlara dikkat etmesi gereği ifade edilmektedir.
Ehli Sünnet ekolünün bu görüşü, Mu'tezilenin "el-menziletü
beynel menzileteyn"anlayışının geçersizliğini
ortaya koymaktadır.

Mu'tezile ekolünün doğmasına sebep olan bu
prensip mü'min olduğu halde büyük günah işleyenlerin durumu
ile ilgilidir. Bu mezhebin doğuşuna kadar insan ya müslüman ya
da kâfir sayılır; iman ve küfür arasında bir başka
şey kabul edilmezdi. Mü'tezileye göre, amel imandan bir cüz'dür.
Büyük günah işleyenler imandan çıkmışlar, ancak kâfirde
olmamışlardır, böylelikle küfür ile iman arasında
fısk mertebesinde kalmışlardır. Bunlar tevbe etmeden
ölürlerse kâfir olurlar; tevbe ederlerse mü'min olarak ölürler.
Tevbe etmeden ölen fâsıklar kâfir sayıldıkları için
Cehennemde ebedi olarak kalırlar. Ancak Cehennemdeki azab dereceleri
kâfirlerinki kadar ağır olmaz.

Cengiz YAĞCI


Konular