Şamil | Kategoriler | Konular

Mazmaza

MAZMAZA

Yıkama, çalkalama, suyu ağızda
çalkalayarak hareket ettirme. Gusül abdestinde suyu ağzın her
tarafına ulaştıracak şekilde çalkalama anlamında
bir fıkıh terimi. Mazmaza gusülde farz, namaz abdestinde ise
sünnettir.

Cünüplükte veya kadının ay hali yahut
lohusalık halinin sona ermesi durumunda gusül abdesti farz olur.
Guslün farzları üçtür: a) Mazmaza; ağıza su verme, b)
İstinşak; buruna bolca su verme ve dışarı çıkarma,
c) Bütün bedeni hiç bir yer kuru kalmaksızın bir defa
yıkama.

Ağız ve burun gusül abdestinde yıkanması
gereken bedenin bütününden sayılmıştır. Kur'ân-ı
Kerîm'de: "Eğer cünüp iseniz iyice temizlenin" (el-Mâide,
5/6) buyurulmuştur. Bedenin her tarafının temizlenmesi, bir
güçlük olmaksızın suyun ulaşabileceği yerleri
kapsamına alır. Ağız ve burnun içi bu niteliktedir.
Gözlerin içini yıkamakta güçlük olduğu için gözler yıkama
kapsamına girmez. Hz. Peygamber'in şu hadisi de ağız
ve burnun yıkanacak kısımlardan olduğuna delâlet eder:
"Her bir kılın altında cünüplük vardır. Saçları
ıslatınız ve derinin yüzünü yıkayınız"
(Ebû Dâvud, Tahâre, 97; Tirmizî, Tahâre, 78; İbn Mâce, Tahâre,
106; Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 94,101,133, VI,111, 254).

İmam Şafiî guslü, namaz abdestine kıyas
ederek, ağız ve burnun gusülde yıkanmasını sünnet
kabul etmiştir.

Mazmazada su yün her defasında
dışarıya çıkarılması şart
değildir. Hatta ağız dolusu su içilmesi de yıkama
yerine geçer. Gusülde, ağzı ilk yıkama farz, ikinci ve
üçüncü yıkayışlar sünnettir. Oruçlu olanların su
yutmamak için mazmaza sırasında dikkatli olması gerekir.

Namaz abdesti alırken ağız ve burna su
vermek sünnettir. Çünkü abdest ayetinde yüzünüzü yıkayınız"
(el-Mâide, 5/6) buyurulmuştur. "Yüz", gözle görülen dış
kısmı ifade eder. Ağız ve burnun içi kapsama girmez.
Ancak, ağız ve burnun yıkanması, hadisle sabit
olduğu için abdestin sünnetlerindendir (İbnü'l-Hümâm,
Fethu'l-Kadîr; Mısır, t.y., I, 56, 57; el-Kâsânî,
Bedâyiu's-Sanâyi', Beyrut 1402/1982, I, 3 vd.; İbn Âbidin,
Reddü'l-Muhtâr, İstanbul 1984, I,151 vd.; Terceme, A.
Davudoğlu, İstanbul 1982, I, 219 vd.; "Gusül" maddesi).

Şâmil İA


Konular