Şamil | Kategoriler | Konular

ıhtılam

İHTİLÂM

Uykuda sperm boşalması. Çocuk ihtilâm oldu
demek; yetişti ve adamların buluğ çağına
erişti demektir.

Uykudan uyanan kimsenin, yatağında veya çamaşırında
yahut butlarında yaşlık görmesi.

Gusûl, bütün vücudun yıkanmasından ibaret
olan büyük bir temizliktir. Bunu icabettiren ve "hades-i ekber"
adını verdiğimiz şeyler ise; cünüplükten ve hayızla
nifas kanlarının kesilmesinden ibarettir. Cünüplük hali de,
meninin şehvetle inmesinden ve cinsî birleşmeden meydana gelir.

Kur'an-ı Kerim'de gusûl ve gereğinden söz
eden "Eğer siz cünüp olursanız, iyice temizleniniz"
(el-Mâide, 5/6) ayetidir. Bu ayette taharetle, emri mutlak zikrolunup
azadan biriyle mukayyet olmadığından, cünüp olan kimsenin
bedeninin hepsini yıkaması farzdır. Hattâ ağzını
ve burnunu yıkaması da vâciptir (Mehmed Vehbi; Ahkâm-ı
Kur'âniyye, İstanbul 1971, s. 93).

İhtilâm, erkeklerde olduğu gibi
kadınlarda da olur. Enes b. Mâlik'ten: Ümmü Süleym, Resulullah'a
gelerek, Hz.Âîşe de O'nun yanında olduğu halde: "-Ya
Resulullah, erkeğin uyku esnasında gördüğünü kadın
da görür. Binaenaleyh, erkeğin kendisine gördüğünü kadın
da görüyor" demiş, bunun üzerine Hz. Âîşe: "- Ey
Ümmü Süleym! Kadınları kepaze ettin. Allah hayrını
versin" demiş, Resulullah Hz. Âîşe'ye: "- Bilâkis
sen, Allah senin hayrını versin. Evet, ey Ümmü Süleym! Kadın
da bunu gördüğü zaman yıkanmalıdır,
buyurmuştur (Müslim, Hayz, 7).

Rüyada ihtilâm olduğunu (cinsî birleşmede
bulunduğunu) hatırlayan bir kimse, o
yaşlığın meni veya mezi olduğunu bilir veya
şüphe ederse, gusletmesi lâzım gelir. Fakat, ihtilâm olduğunu
hatırlamazsa, gusletmesi gerekmez.

Rüyada ihtilâm olduğunu görür de, eteğinde
yaşlık bulunmazsa o kimsenin ilim ehline göre gusletmesi
gerekmez (Ebû Dâvûd, Tahare, 94; Tirmizi, Tahare, 82).

İhtilâm olan veya cinsî birleşmede bulunan
bir kimse, bevletmeden (idrarını yapmadan) veya bir miktar yürümeden
yahut tekrar uyumadan yıkanıp da sonra kendisinden nutfenin (meninin)
geri kalan kısmı çıkacak olsa, tekrar yıkanması
gerekir.

Sarhoş veya bayılmış olan bir kimse
uyanıp da kendisinde meni bulacak olsa yıkanması gerekir.
Mezide ise gerekmez.

Bir yatakta yatan iki kimse, uyandıktan sonra
ihtilâm olduklarını hatırlamadıkları halde
yatakta yaş nutfe görüp de, bu yatakta kendilerinden önce başkası
yatmamış bulunsa ve bu nutfenin hangisine ait olduğuna bir
alâmet bulunmasa, ikisi de ihtiyaten yıkanır (Ayrıca bk.
Gusûl, cünüplük maddeleri).

Rüyada şehvetle yerinden ayrıları bir
nutfenin, tenasül uzvu tutulup şehvet geçtikten sonra dışarıya
akıtılması gibi, yolculuk halinde veya kış
mevsiminde bulunan kimseler hakkında bu son sözde kolaylık
vardır.

Hasan Fehmi KUMANLIOĞLU


Konular