Şamil | Kategoriler | Konular

Hacet namazı

HÂCET NAMAZI

Herhangi bir ihtiyacı olan kişinin, bu
ihtiyacının giderilmesini Allah'tan dilemeden önce kıldığı
namaz. Kur'ân, "Sabırla ve namazla Allah'tan yardım
dileyin"(el-Bakara, 2/45) buyurur. Mü'minler; yalnız Allah'a
kulluk etmek ve yalnız O'ndan yardım dilemekle yükümlüdürler
(el-Fâtiha, 1/4). Bu nedenle bir ihtiyaç içindeki insanın namaz ve
dua ile Allah'a yönelmesinden, O'ndan yardım dilemesinden daha mâkul
birşey olamaz. Hâcet namazı bu yöneliş ve dilemenin bir
mukaddimesi niteliğindedir.

Mendûb olan hâcet namazı, yatsı
namazından sonra iki, dört ya da on iki rekât olarak kılınır.
Hz. Peygamber'den gelen bir rivâyete göre hâcet namazının ilk
rekâtında Fâtiha'dan sonra üç defa Âyetel-Kürsî, diğer
rekâtta (ya da rekâtlarda) da Fâtiha'dan sonra birer defa İhlâs
ve Muavvizeteyn (Felâk ve Nâs) sûreleri okunur.

Hâcet namazı bitince Allah'a hamd ve senâ,
Rasûlullah'a salât ve selâmdan sonra bir hâcet duası
okunması sünnettir. Çeşitli hâcet duaları vardır.
Bunlardan birisi, "Allah'ım, senden hidâyet ehlinin başarısını,
yakîn ehlinin amellerini, tövbe ehlinin öğütleşmesini,
sabır ehlinin azmini, korku ehlinin ibâdetini, ilim ehlinin irfânını
isterim ki, senden gereği gibi korkayım. Allah'ım, senden
öyle bir korku isterim ki, o beni sana isyandan menetsin; tâ ki, sana
itâat ile öyle amel edeyim ki, onunla senin rızana ereyim; senden
korkarak içtenlikle sana döneyim; sırf senin sevgini kazanmak için
hâlis nasihat edeyim; her işte sana güvenip sana dayanayım;
sana güzel zan besleyeyim. Nûrun yaratıcısı Allah'ı
tesbih ederim" anlamındaki "Allahümme innî es eluke
tevfîka ehlil-hudâ ve amele ehli'l-yakîni ve munâsehete ehli't-tevbeti
ve azme ehli-s-sabri ve cidde ehli'l-haşyeti ve talebi
ehli'r-rağbeti ve teabbude ehli'l-vera'i ve irfâne ehli'l-ilmi
hattâ ehâfek. Allahume innî es'eluke mehâfeten tahcizuni an masiyetike
hatta a'mele bi ta'atike amelen estehikku bihi rıdâke ve hattâ
unâsihake bi't-tevbeti havfen minke ve hattâ uhlise leke'n-nasîhate
hubben leke ve hattâ etevekkele aleyke fi'l-umûri ve husni zannin bike.
Subhâne hâliki'n-nûr" duasıdır. Hâcet duası
okunduktan sonra Allah'tan ihtiyacın giderilmesi yolunda dilekte
bulunulur. Hâcet namazı mendubdur (Fetâvây-i Hindiyye, Beyrut
1400, I, 112). Hz. Peygamber (s.a.s.)'den rivâyet edilen bir başka hâcet
duası ise şöyledir: "Hiçbir ilâh yoktur (bütün putları
ve tağutları reddederim). Yalnız ve yalnız halîm ve
kerîm olan Allahü Teâlâ vardır. Hamd, âlemlerin Rabbi olan
Allahu Teâlâ'ya mahsustur. Allah'ım, senden rahmetinin
işlerini, mağfiretinin hasletlerini ve her iyiliğinin ihsânını
taleb ederim. Her günahtan da selâmetimi, kurtuluşumu istirham
ederim. Bağışlanmamış bir günah ve giderilmemiş
bir kederi benden bırakma. Bir de kendisinde senin rızan olan
bir işi yerine getirilmemiş bırakma, ey merhamet edenlerin
merhametlisi..." (Tirmizî, Sünen, Hadis No: 479). Mâlum olduğu
üzere günümüzde mü'minlerin en büyük hâceti; İslâm ahkâmının
yeryüzünde galip gelmesidir.

Ahmet ÖZALP


Konular