Şamil | Kategoriler | Konular

Gafur

GAFÛR

Örten, perdeleyen, gizleyen; eşyayı
kabın içine yerleştiren. Allahu Teâlâ'nın esmâ-i
hüsnâsından biri. Kullarını dünya ve ahirette rezil
etmeyen onların günahlarını gizleyen, örten ve günahlarından
dolayı cezalandırmayan. Gafûr ve Gaffâr mübâlağa ifade
eden isimlerden olduğundan, yalnız Allah için kullanılır
(Beyhâkî, el-Esmâ' ve's-Sıfât, s. 104-106).

Allah, iyiyi-güzeli açığa çıkaran, kötüyü-çirkini
örtendir. Günahlar çirkin davranışların neticesidir.
Allah dünyada üzerlerine örtü örtmek, ahirette de cezalarını
vermekten vazgeçmek suretiyle bunları örter (İmam Gazâlî,
Esmâü'l Hüsnâ, terc. Y. Arıkan s. 128). Allah'ın
affediciliğini ifade eden "Ga-fe-re" kökünden ism-i fâil
olan Gâfir de Allah'ın sıfatlarındandır. Gafîr;
günahkarı rezil-rüsva etmemek için hatasını gizleyen,
onu cezalandırmayandır (Beyhakî, a.g.e., s. 104). Kur'an'da iki
defa geçen Gâfîr, mübâlağa anlamında
olmadığından Allah'ın dışındakiler için
de kullanılabilir: "Sen bağışlayanların (Gâfir)
en iyisisin" (el-A'râf, 7/155). Gaffâr Kur'an'da beş defa geçmektedir:

"Tövbe eden, iman ederek iyi işler yapan,
sonra da doğru yoldan ayrılmayanları
bağışlarım (Gaffâr)" (Tâhâ, 20/82). Gafûr ise
Kur'an'da sık ve diğer isimler ile beraber ayet sonlarında
fezlekeler hâlinde zikredilmektedir. Gaffar Kur'an'da doksan defa geçmiştir:
"Rabbin gafûrdur, merhametlidir" (el-Kehf,18/58).

Günahların açıkça işlenmesi,
teşhir edilmesi toplumun diğer fertlerine kötü örnek olacağı
gibi, insan şahsiyetini de zedeler. İnsanlar
yaptıkları kötülükleri başkalarının da
işlediğini görünce psikolojik olarak rahatlar; musîbetin
paylaşılması elem yükünü hafifletir ve o kötülüğün
daha rahat ve cesurca işlenmesine psikolojik zemin hazırlar.
İnsan, hayatının zayıf bir döneminde yapmış
olduğu bir kötülüğü terkettikten sonra unutmak ve başkalarının
da unutmasını ister. Ancak günahını
başkalarına anlatmışsa, insanlar onu hayat boyunca o kötülüğü
ile hatırlayacaktır. Bunun için kötülüğün şuyûunun
vukûundan daha zararlı olduğu kabul edilmiştir.

Allah, Gafûr sıfatını insanlara
hatırlatarak, günahların örtülmesi ve gizlenmesinin gerekliliğine
dikkat çekmektedir.

Kişinin günahını gizlemesi bir nevi
pişmanlık olduğundan, tövbenin kabulü için ilk adım
sayılmış ve Allah, günahını gizleyen
insanları affedeceğini bildirmiştir. Hz. Peygamber
"Allah (c.c.) kıyamet gününde mümin kuluna yaklaşır,
şefkatiyle örterek insanlardan gizler; "Şu, şu günahını
biliyor musun?' der; kul Evet Rabbim biliyorum' der. Allah tekrar "Şu
şu günahını da biliyor musun?' der; o kul Evet Rabbim'
der. Böylece o insan bütün günahlarını ikrar eder.
Artık ben kurtulamam diye düşünmeye başlayınca
Allah, "Ben senin bütün o günahlarını dünyada örttüm.
İşte bugün de onları mağfiret edeceğim'
der" (Buhârî, Mezâlim, 3).

Allah insanı üç çeşit örtü ile örtmüştür.
İlk örtü; insanın ayıp ve çirkin görünen yerlerini
gizleyen elbiseleridir. İkincisi; insanın fikir, düşünce
ve hayallerinin kalbinde gizlenmesidir. Üçüncüsü ise; Allah kulunun
günahlarını örtmüş, gizlemiş; günahlarını
sevaba çevirmiş, sanki hiç günah işlememiş gibi ahirette
yalnızca sevaplarını yazan kitabını
vermiştir (Gazâlî, a.g.e., s. 128).

Hz. Ebû Bekir Resulullah (s.a.s.)'e,

"Bana namazlarımda edebileceği bir dua
öğret" dedi. Hz. Peygamber, "Ey Allah'ım, ben nefsime
çok zulmettim, günahları ancak sen bağışlarsın,
fadlından günahlarımı mağfiret et; şüphesiz ki
Gafûr ve Rahîm olan ancak sensin" de buyurdu (Buhârî, Ezân, 149;
Müslim, Zikir, 47).

Zübeyr TEKKEŞİN


Konular