Şamil | Kategoriler | Konular

El-gani

el-GANÎ

Zengin olmak, başkasına ihtiyacı olmamak
anlamına gelen "Gınâ" mastarından sıfat
olan Allah'ın güzel isimlerinden biri. el-Ganî ismi ve sıfatı
Kur'an-ı Kerîm'de yedi yerde Allah hakkında
kullanılmıştır.

Allah'ın ganî olması, zat ve
sıfatları itibariyle başkasından müstağnî olması
anlamındadır. Gerek zat ve sıfatlarında, gerek
işlerinde hiçbir zaman, hiçbir sûrette, hiçbir şeye muhtaç
olmayan, bunun yanında herşeyin kendisine muhtaç olduğu
tek zengin O'dur:

"Ey insanlar, siz Allah'a muhtaçsınız;
Allah ise, işte zengin ve hamde lâyık olan O'dur" (el-Fâtır,
35/15). "Allah zengindir, sizler fakirsiniz" (Muhammed, 47/38).

Allah'ın, başkasının kendisine
ibadet etmesine de ihtiyacı yoktur. İnsanların O'na
inanıp ibadet etmeleri, kendisine bir yararı
olmadığı gibi, inanmamaları ve emirlerine itaat
etmemelerinin de kendisine bir zararı yoktur.

"Ve Musa dedi ki: "Siz ve yeryüzünde
bulunanlar hep nankörlük etseniz, iyi bilin ki Allah zengindir, (sizin
Şükrünüze muhtaç değildir, zatında) övülmüştür"
(İbrahim, 14/8): "Kim şükrederse kendisi için şükreder.,
kim nankörlük ederse muhakkak ki, Allah zengindir ve övgüye lâyıktır."
(Lokman 31/12)

Allah'ın bu ismi Kur'an'da, diğer
isimlerinden Halîm, Hamîd, Kerîm gibi isimlerle zikredilmektedir.
Böylece Allah'ın, başkalarına muhtaç olmamakla birlikte
yaratıklara ve özellikle insanlara karşı ilgisiz,
ihtimamsız olmadığı belirtilmektedir. Allah,
"rahmet sahibi gânîdir" (Suad Yıldırım,
Kur'an'da Ulûhiyet, İstanbul 1987, s. 206).

Allah'ın ibadetlerimize bir ihtiyacı yoktur.
Kur'an-ı Kerîm bunu gayet açık ve birçok ayetinde ifade
etmektedir: O'nun rızası için kesilen "kurbanlık
hayvanların ne etleri, ne kanları Allah'a ulaşmaz; O'na
ancak sizden takva ulaşır" buyurur (el-Hacc, 22/37). O
halde insan Allah'a kulluk ederken, O'nun emirlerini yerine getirirken
Allah'a minnet etme gibi bir duyguya kapılmamalıdır.

Kula yaraşan, Rabbini bu şekilde
tanıması; O'na muhtaç olduğunu hatırından çıkarmaması,
bütün ihtiyaçlarında O'na yönelmesidir.

M. Sait ŞİMŞEK


Konular