Şamil | Kategoriler | Konular

Sıhriyyet

SIHRİYYET

Sıhri Hısımlık:

Evlilikle oluşan ve taraflar arasında
devamlı evlenme engeli doğuran, sonradan boşanma veya
ölümle evlilik sona erse bile ortadan kalkmadığı için
mutlak bir evlenme engeli teşkil eden akrabalık.

Sıhri hısımları dört grupta
toplamak mümkündür:

1) Kayın vâlide: Bir kadınla evlenen kimse,
artık bu kadının annesi, annesinin veya babasının
anneleri yahut bunların anneleri ile ebediyyen evlenemez. Kadın
da kocasının babası ve dedeleri ile evlenemez.

2) Gelinler: Bir kimse, oğlunun veya
torunlarının hanımı ile ebediyyen evlenemez. Sonrada
ölüm veya boşanma ile evlilik sona erse, bu gelinler dul kalsa da
engel devam eder. Zira Cenab-ı Allah şöyle buyurur: "Kendi
sulbünüzden gelmiş oğullarınızın
karısı... (size haram kılındı)" (en-Nisa,
4/23). Buna göre, himaye veya evlatlık maksadıyla alınan
çocuklarla, himaye eden arasında bir evlenme engeli
doğmayacağı gibi; himayedeki bir erkeğin
karısı ile himaye eden arasında da sıhrî bir hısımlık
doğmaz. Hz. Peygamber, evlatlığı Zeyd'in
karısı Zeynep'le evlenmişti. Zeynep'le Zeyd geçinememiş
ve daha önce boşanmışlardı. Bu evliliğe
Cenab-ı Hak izin vermiş ve evlatlık müessesesini kaldırmıştı
(el-Ahzab, 33/37).

3) Üvey anne ve üvey nineler: Bir kimse babasının
veya dedelerinin nikahladığı bir kadınla ebediyyen
evlenemez. Kur'an-ı Kerim bunu şöyle hükme bağlamıştır:
"Babalarınızla evlenmiş olan kadınlarla
evlenmeyin. Ancak câhiliyyet devrinde geçen geçmiştir. Şüphe
yok ki, o bir hayasızlıktı. Allahın
hışmına uğramaya büyük bir sebepti. O, ne kötü bir
yoldu " (en-Nisa, 4/22).

4) Üvey kızlar: Bir erkek bir kadınla
evlenir ve bu kadının başka kocadan olma kızları,
oğlunun veya kızının kızları bulunursa üvey
baba bunlarla evlenemez. Sonradan annelerini boşasa veya
karısı ölse de evlenme engeli devam eder. Yasağın
doğması için zifaf şarttır. Âyette: "Zifafa
girdiğiniz karılarınızdan olup, himayelerinizde
bulunan üvey kızlarınızla evlenmeniz size haram
kılındı" (en-Nisâ, 4/23) buyurulur.

Zina da, normal evliliktekine benzer evlenme
engellerini ortaya çıkarır. Bu prensip yüksek ahlâkî düşüncelere
dayanır. Aile fertleri arasına fitne sokacak ve onları
bunalıma itecek davranışlar yasaklanmıştır.
İmam Şâfiî ve İmam Mâlik'ten bir rivayete göre zina,
herhangi bir evlenme engeli doğurmaz. Onlar, haramın, bir helali
haram hale getiremeyeceğini bildiren bir hadis-i şerife
dayanırlar (es-Serahsî, el-Mebsût, IV, 204 vd.).

Şamil İA


Konular