Şamil | Kategoriler | Konular

Muttasıl hadis

MUTTASIL HADİS

Senedi kesintisiz olan hadis.

En son ravisinden ilk kaynağına kadar
senedinde kopukluk olmayan hadise Muttasıl denir. Muttasıl hadis,
merfû (Hz. Peygamber'e ait), mevkuf (Sahabeye ait) veya maktû (Tabiîne
ait) olabilir.

İttisal, hadisin senedini teşkil eden
ravilerden her birinin, kendinden önceki raviden (şeyhinden)
işitmesi veya ondan icazet alması ile olur. Bu ise ancak,
ravinin şeyhinden hadis dinlemesi, ona okuyup dinletmesi, şeyhin
raviye yazıp göndermesi, hadislerini elden vermesi veya rivâyet
için ona icazet vermesi ile olur. "Semi'tu", "haddesenâ",
"ahberenâ"... gibi eda siğalarıyla nakledilen
hadislerin senedlerinin muttasıl olduğuna hükmedilir.

"Kale", "zekere", "an",
"enne''... gibi siğalar ise ancak, ravi ile şeyhin
muasır veya mülâkî (birbirleriyle görüşüp rivayet eden)
olmaları ve ravinin müdellis (görüşmediği kimselerden
duymuş gibi hadis rivayet eden râvî) olmaması
şartlarına bağlıdır.

Sahih hadisin şartlarından biri olan
ittisalin zıddı, inkıtadır. Bu, isnadı
oluşturan ravilerin önceki ile bir sonraki arasında kopukluk
olması, birbirlerinden rivayetlerinin bulunmamasıdır. Bu
durum senedin sıhhatine engel olur. Munkatı denilen bu tür
hadisler, zayıf hadislerden sayılır. Suyu taşıyan
borular arasındaki bağlantı zayıf veya aralarında
kopukluk olduğunda nasıl ki borulara dışarıdan
sızma olursa, ravileri arasında sağlam bağlantı (ittisat)
olmayan senedlerle gelen hadislere de başka sözler karışabilir.
Böylece hadisin sıhhatı zaafa uğramış olur.
Hadisi Hz. Peygamber'den bize ulaştıran sened, halkaları
sağlam ve iyice birbirine raptedilmiş bir zincir gibi
olmalıdır ki, bu şekilde bize ulaşan (muttasıt)
hadislere güvenilebilsin.

Akif KÖTEN


Konular