Şamil | Kategoriler | Konular

Mezi

MEZİ

Erkeğin hanımı ile oynaşırken,
idrar yolundan gelen berrak su. Kadınlarda erkeklerden daha çok
görülür. Bu kelime "mezy" ve "meziy" şeklinde
de okunabilir. Hatta bazıları "meziyy" şeklinde
şeddeli okunmasını daha uygun görmüşlerdir (el-Abâdî,
Avnul-Ma'bûd Şerh'u Sünen'i Ebi Dâvud, Medine 1968, I, 354).

Mezi, meni gibi şehvetle akmaz.
Aktığı zaman, insan tarafından hissedilmez. Mezinin
akması ile şehvet kesilmez (Ahmed b. Muhammed b. İsmail
et-Tahtâvî, Haşiye ula Merakil-Felâh Şerhu Nuril-İzâh,
Mısır 1970, s. 80).

Kur'ân-ı Kerim'de mezi hakkında herhangi bir
bilgiye tesadüf edilememesine karşılık ilgili bazı
hadisler bu konu ile ilgili açıklayıcı bilgiler verir.

Mikdâd b. el-Esved'den nakledildiğine göre, Hz.
Ali ona şöyle buyurmuş: Ben Hz. Peygamber (s.a.s)'ın
damadıdır. Onun için O'ndan utanıyorum. Sen O'ndan sor.
Bir adam hanımı ile şakalaşırken idrar yolundan
mezi gelirse, ne yapmak gerekir İtikdâd; bu durumu Hz. Muharnmed (s.a.s)'e
sordum, aşağıdaki cevâbı verdi, demiş:

"Herhangi birinizin idrâr yolundan bu
şekilde mezi gelirse, avret yerini (zekerini) yıkasın ve
namazı için abdest alsın " (İmâm Malik, el-Muvaıta,
Tahare, 53; Buharî, Gusl, 13; Müslim, hayz, 4; Ebu Davut, Tahare, 82).

Rivâyet edildiğine göre, Sehl b. Huzeyf; "benden
çok mezi geliyordu ve ben her seferinde gusledip yıkanıyordum"
demiş ve bu durumu Hz. Peygamber (s.a.s)'e sorduğunu söylemiş
Hz. Peygamber (s.a.s) ona, mezinin guslü gerektirmediğini,
yalnız abdesti bozduğunu buyurmuş. Tekrar: "Yâ
Resûlâllah, elbiseden mezinin bulaştığı yeri ne
yapmak gerekir?" diye sorunca, Rasûlullah (s.a.s), mezinin bulaştığına
kanaat getirilen yerlerin su ile silinmesinin yeterli olduğunu açıklamıştır
(Ebu Davud, Tahare, 82; Tirmizî, Tahare, 84).

Hz. Ali, Rasûlullah (s.a.s)'den mezi ile ilgili soru
sormuş. O da; "Mezi abdesti ve meni guslü gerektirir" diye
buyurmuştur (Tirmizi, Tahare, 83).

Meziden dolayı gusül yapmak, yıkanmak
gerekmez. Aneak meıi abdesti bozar. Bunun için abdesti yenilemek
gerekir.

Hadislerde de işâret edildiği gibi, mezinin
bulaştığı yerleri yıkamak icâb eder. Çünkü
mezi necistir (İbnul-Humâm, Şerhu Fethil-Kadir, Mısır
1315, I, 46; Vehbe ez-Zuheylî, el Fıkhul-İslâmî ve
Edilletuhu, Dımaşk 1989, I, 368).

Nureddin TURGAY


Konular