Şamil | Kategoriler | Konular

Abadıle

Adları Abdullah olan fakîh ve muhaddis dört
sahâbî. Abâdile, Abdullah kelimesinin çoğulu olup "Abdullahlar"
anlamına gelmektedir. Ashâb içinde iki yüz kadar Abdullah adında
sahâbî bulunduğu halde Abâdile denilince fıkıh ve hadîs'te
Abdullah adını taşıyan üç veya dört sahâbî
kasdedilmiş ve bunlar bu isimle şöhret bulmuşlardır.
Bunlar; Abdullah İbn Abbâs (ö. 65/687-688), Abdullah İbn Ömer
(ö. 74/693), Abdullah İbn Amr (ö. 65/687-688) ve Abdullah İbn
Zübeyr (ö. 73/692)'dir (r.anhum). İslâm âlimlerinden bazıları
Abdullah İbn Zübeyr yerine Abdullah İbn Mes'ud (ö.
32/652-653)'u Abâdile'den kabul etmektedirler. Fakat İbn Mes'ud'un
Abâdile'den olmadığı kanaati daha yaygındır (Tecrîd-i
Sarîh Tercümesi, I, 27).

Bu büyük sahabîler İslâm fıkhına
olan vukûfiyetleri ve verdikleri fetvalarla meşhurdurlar. Bu sahâbîler
Hz. Peygamber (s.a.s.) devrinin genç, dinamik, gayretli, ilim ve ibâdete
son derece düşkün kimseleriydi. Bu Abdullahlar, Cenâb-ı
Allah'ın bir lûtfu olarak Rasûlullah'tan sonra uzun müddet yaşamış
ve diğer büyük sahâbilerden de öğrendiklerini kendilerinden
sonra gelen nesillere öğretmişlerdir. Abâdile herhangi bir
İslâmî problemin çözümünde aynı görüşü belirtmiş
ve aynı paralelde ictihâd etmişlerse onların bu görüşüne
"Abâdile'nin görüşü" denir. Bu tabir fıkıh usûlünde
yerleşmiş bir tabirdir.

Ahmed AĞIRAKÇA


Konular