Şamil | Kategoriler | Konular

Efdal

EFDAL

En faziletli, daha faziletli.

Efdal, f-d-l- kökünden gelmektedir. İki şey
arasında izâfiyet ifâde eder. Yani bir şeyi başka bir
şeyle karşılaştırmak suretiyle
kullanılır. Dolayısıyla bu tâbiri kullanmada iki
taraf sözkonusudur. Birisi en faziletli veya daha fazîletli şey,
diğeri ise kendisinden daha faziletli olunan şey ki; birincisine
"mufaddal", ikincisine ise "mafdûlun aleyh" veya
"mufaddalun aleyh" denir.

Efdal tâbiri, fıkıh kitaplarında
sık sık kullanılmaktadır. Bunun anlamı şudur:
Efdal olan şey ile mafdûlun aleyh olan şeyin her ikisinde de
fazîlet vardır; ancak efdal olanda daha fazladır.
Dolayısıyla böyle bir durumda her iki şeyden birini tercih
etmek câiz ise de, efdal olanı yapmak daha iyi ve sevabı daha
çoktur. Meselâ hacda dışardan gelenler için farz dışındaki
tavâfı yapmak nâfile namazdan efdaldir denildiği zaman; hem
tavâfta hem nâfile namazda fazilet olduğu, ancak tavâftaki
faziletin nâfile namazdan daha çok olduğu; dolayısiyle
ikisinden birini yapmak gerekirse, tavâfı nâfile namazına
tercih etmenin daha iyi olduğu anlaşılmaktadır.
Fıkıh kitaplarında buna benzer ifadeler çoktur.

İslâm askeri için kışla yapmak, nâfile
hacdan efdaldir (İbn Abidin, Reddu'l-Muhtâr, I, 186).

Havuzdan abdest almak, nehirden almaya nazaran efdaldir.

Farz, nâfileden efdaldir. Ancak şu konular bundan
müstesnâdır:

1- Namaz vakti girmeden önce abdest almak mendub,
vakit girdikten sonra ise farzdır (namaz için). Ancak burada mendub,
farzdan efdaldir.

2- Bir alacaklının darda olan borçlusundaki
alacağından vazgeçmesi mendub; onu müsâit bir zamana kadar
tehir etmesi ise vâcibdir. Ancak buradaki mendub vâcibden efdaldir.

3- Karşıdakine önce selâm vermek sünnet;
verilen selâmı almak farzdır. Ancak burada yine sünnet farzdan
efdaldir (İbn Abidin, a.g.e., I, 126).

Cenaze namazında safların en faziletlisi son
saftır.

Sadaka verirken en faziletlisi, sadakanın
sevabını bütün müslümanlara bağışlamaya niyet
etmektir (İbn Âbidin, a.g.e, II, 357).

Bu tâbir hadis-i şeriflerde de çok kullanılmıştır:

"Veren el alan elden efdaldir" (Ahmed b.
Hanbel, II, 480);

"Allah yolunda bir saat nöbet beklemek, kişinin
oruç ve gece namazından efdaldir" (İbn Mâce, Cihâd, 8);

"Amellerin en faziletlisi Allah için sevmektir"
(Ebû Dâvûd, Sünnet, II);

"En faziletli cihad, (zâlim) yöneticinin yanında
hak (doğru) sözü söylemektir" (Ebû-Dâvûd, Melâhim, 17);

"İnsanların en fazîletlisi, Allah
yolunda malıyla, nefsiyle cihad edendir" (Buhâri, Cihâd, 2);

"Namazdan sonra en faziletli amel cihaddır"
(Ahmed b. Hanbel, II, 22);

"En faziletli sadaka müslüman kişinin bir
ilim öğrenmesidir" (İbn Mâce, Mukaddime, 20);

"En faziletli dinar (para), kişinin çoluk
çocuğuna harcadığı dinardır" (İbn Mâce,
Cihâd, IV).

Bir adam, "Ya Rasûlullah, en faziletli
müslümanlık hangisidir" diye sordu. Rasûlullah (s.a.s.),
"Senin dilinden ve elinden müslümanların selâmette olmasıdır"
diye cevap verdi. Peki en faziletli hicret hangisidir? diye sordu. Hz.
Peygamber (s.a.s.), "Allah'ın hoşlanmadığı
bir şevden hicret etmen (onu yapmamandır)" dedi.

Abdülkerim ÜNALAN


Konular