Şamil | Kategoriler | Konular

Ed-darr

ed-DARR

Dilediği kuluna zarar veren; O'nun takdiri olmadan
kimseye zarar verilemeyen.

Elem verici şeyler yaratan anlamında
Allah'ın isimlerinden biri. Zıddı, en-Nâfi'dir.

Menfaatleri ve mazarratları yaratan, ancak
Allah'tır. Bütün olaylar sebeplerle meydana geliyorsa da, sebepler
yok olanı var edemez. Onlar ancak insanların elinde birer
tutamak ve Hak'tan bir isteme vesikası olmak üzere yaratılmıştır.
İnsanın menfaat ve zararlarına hâkim ve rakipsiz müessir
ancak Allah'tır. O, insanlara, menfaat ve zararları ayırd
edici kuvvet vermiştir. Yani insanlar akıl ve ilimle hayır
veya şerri birbirinden ayırabilirler. Dünya imtihan yeridir ve
zâhirde kötü olarak görünen, aslında iyi olabilir veya bunun
tersi de mümkündür. Bunun sırrını ancak Allah bilir.

Sözlükte "darre" zarar vermek demektir.
Zarar da aynı şekliyle dilimize geçmiştir: ed-Dararü.
İsm-i fâil olan ed-dârr, meselâ "durrin" şeklinde
şu âyette geçmekte ve Allah'ın kullarına zarar
vericiliği sıfatını açıklamaktadır:
"Allah sana bir zarar isabet ettirecek olsa, o zararı O'ndan
başka hiçbir kimse kaldıramaz. Eğer sana bir hayır (nimet)
da dokundurursa, işte o, her şeye hakkıyle Kadir'dir.
" (el-En'am, 6/17). Diğer âyetlerde de, Allah'ın bir zarar
vermeyi dilemesini hiçbir şeyin önleyemeyeceği; yine bir
hayrını da hiç bir şeyin engelleyemeyeceği açıklanmaktadır.
Dönekler, Allah'a hiçbir zarar veremez. (Ali İmran, 3/144)
Sapıklık, Allah'ı bırakıp kendisine bir zarar
veya fayda vermeyen şeye tapan kimsenindir.(el-Hacc, 22/12) Ehl-i
Kitap, müslümanlara bir iyilik dokunduğu zaman, bu onların kötüsüne
gider; bir kötülük dokununca da buna sevinirler. (Ali İmrân
3/120). İnsanlar kendilerine bir zarar dokunduktan sonra Allah onlara
rahmet ettiği zaman hemen âyetler hakkında hileye saparlar (Yunus,
10/21) Allah insana uğradığı zarardan sonra tekrar
nimetler tattırdığında, o, kötülükler başımdan
gitti diye sevinir. İnsan çok sevinen, çok öğünen bir
mahluktur (er-Ra'd 11/10). İnsanlara zarar verenlere, Allah'ın hükümlerine
karşı gelenlere Allah'ın zarar vermesi haktır.

Şâmil İA


Konular