Şamil | Kategoriler | Konular

Tahkim

TAHKÎM

Birisini hakem tayin etmek, birisini bir kötülükten
alıkoymak, bir kimseyi istediği bir şeyden mahrum etmek.
İslâm hukukunda, iki kişinin kendi rızaları ile
aralarındaki bir anlaşmazlığı çözmesi için,
birisini hakem yapmaları. Bu durumda hakem seçilen şahsa
muhakkem ve hakem denilir. Bu kökten olmak üzere İslâm tarihinde
şuyû bulan bir tahkimu'l-Harûriyye tabiri vardır ki, "Hz.
Ali ile Muaviye"nin, arasındaki anlaşmazlığı
çözmeleri için hakem tayini konusunda Hz. Ali'ye hata nisbet edip ondan
ayrılan Harûrî'lerin, "Allah'tan başkası için
hüküm yoktur" demeleridir.

Tahkm, İslâm'ın meşrû kabul ettiği
bir hükümdür. Meşrûiyeti kitap sünnet ve sahabe uygulamasıyla
sabittir. Aralarında anlaşmazlık çıkan karı
kocanın arasını düzeltmek için, her iki tarafın
ailelerinden birer hakem tayin edilmesini emreden ayet, bu
uygulamanın Kur'an'dan delîlidir (en-Nisâ, 4/35). Hz. Peygamber (s.a.s),
Sa'd b. Muaz'ı Benî Kurayza ile olan anlaşmazlıkta hakem
tayin etmiş; bir hadisinde de "Birisini hakim tayin edip de, hükmüne
razı olmayan mel'undur" buyurmuştur (İbn Kudâme,
el-Muğnî, XI, 485; Ali Haydar, Dureru'l-Hukkâm Şerhu
Mecelleti'l-Ahkâm, IV, 80). Hz. Osman ve Hz. Talha, aralarındaki bir
arazi davasında Cübeyr b. Mut'ım'ı hakem tayin
etmişler ve onun hükmüne razı olmuşlardır (el-Merğınânî,
el-Hidâye, III, 33: İbn Kudâme, a.g.e., XI, 485). Bu da tahkimin
câiz oluşunun sahabe uygulamasından delilidir. Hatta Ali Haydar,
bu konuda, sahabenin icmaının olduğunu söylemektedir (Ali
Haydar, a.g.e., IV, 806).

Tahkîmin rüknü, icap ve kabuldür. Yani aralarında
anlaşmazlık bulunan tarafların, birisine
anlaşmazlık konusunda hükmetmesi için teklifte bulunmaları
onun da bu teklifi kabul etmesidir. Hasımların îcabı (teklifi)
olmadan tahkîm gerçekleşmeyeceği gibi, hakem kılınan
şahsın kabûlü olmadan da gerçekleşemez.

Tahkîmin sahih olması için, hakem tayin edenler,
hakem kılınan şahıs ve dava konusunda bazı
şartların mevcut olması gerekir. Bunlar maddeler halinde
şöyle sıralanabilir:

1- Hasımların her ikisinin de âkil ve bâliğ
olmaları gerekir. Dolayısıyla çocuk ve delinin tahkîmi
câiz değildir.

2- Hakemin şahadete ve kadâya ehil olması
gerekir. Buna göre, çocuk, bunak, kör, dilsiz, tarafların
seslerini duyamayacak kadar sağır, taraflardan birisinin lehine
olan şahitliği kabul edilmeyen, kâfir, fasık ve kazften
dolayı had uygulananların hakem olmaları da caiz
değildir (Merginânî, a.g.e., III, 108; Mevsilî, el-İhtyâr li
ta'lli'l-Muhtâr, 94; Mecelle madde, 1794; Ali Haydar, a.g.e., 673 ve dev.)
Hakem bu ehliyete hem tayin edildiği zaman, hem hüküm verdiği
zaman, hem de aradaki müddet içerisinde haiz olması gerekir.

3- Hakemin belli olması gerekir.
Dolayısıyla, hasımların; "ilk önce kime
rastlarsak o aramızda hakem olsun" gibi, bilinmeyen birisini
hakem tayin etmeleri geçerli değildir.

4- Tahkîm, (şu iş olursa gibi) bir
şarta veya (falan zaman başlamak üzere gibi) bir zamana bağlı
olmamalıdır.

5- Tahkîm insanların haklarına
bağlı olan mal davaları ile ilgili olmalıdır.
(Mecelle, madde, 1841). Hanefîlere göre haddi ve kısası
gerektiren (hırsızlık, zina, adam öldürme, birisini
yaralama) gibi davalarda tahkîm câiz değildir. Bunun gereği
olarak nikâh, talak gibi ictihâdî davalarda tahkîmin câiz olması
gerekir. Fakat sıradan insanların bu gibi meselelere cesaret
edip hüküm vermeye kalkmaları endişesinden ötürü, bu
konularda caiz oluşuna fetva verilmez (Merğınânî, a.g.e.,
III, 108). Bu yüzden Mecelle, tahkîmin mal davaları ile
olmasını kayıtlamıştır. Hanbelîler, nikâh,
lian, kazf ve kısas davalarında tahkîmin câiz olmadığını
söylemektedirler (İbn Kudâme, a.g.e, XI, 485).

Tahkîm, hakem taraflar için karar vermeden önce,
gayri lâzım bir akittir. Yani hasımlardan her ikisi veya
dileyen birisi diğer tarafın rızası aranmadan hakem
tayini konusundaki kararından vazgeçip hakemi azledebilir. Hakem
karar verdikten sonra artık lâzım olur. Hakemin verdiği
karar şerîata uygun olmak kaydıyla bağlayıcı
olur. Taraflardan hiç birisinin bu karara uymama yetkisi yoktur. Hanefî
ve Hanbelîler de bu konuda farklı bir görüş yoktur. İmam
Şâfiî'den ise iki görüş rivâyet edilmiştir. Bir rivâyete
göre, hükmün geçerliliği için iki tarafın rızası
şarttır.

Hakem, aynen hâkim gibi beyyine (şâhit), ikrar
ve yeminden imtinâ gibi yollarla hüküm verebilir.

Hakemin hükmü sadece kendisini hakem tayin eden
taraflar ve hakem tayin ettikleri konuda geçerlidir. Onun hükmü,
üçüncü şahıs hakkında geçerli olmadığı
gibi, kendisini tayin etmedikleri bir dâva konusunda da geçerli değildir.

Hakemin verdiği hüküm mahkemeye götürülse,
Haneflere göre şayet bu hüküm, hâkimin mezhebine uygunsa, onu
bozması câiz değildir. Uygun değilse, bozabilir. İmam
Şâfiî ve Hanbelîlere göre, aynen hâkimin hükmü gibidir. Dolayısıyla
hâkimin hükmünün bozulamayacağı her yerde hakemin hükmü de
bozulmaz (Merğınânî, a.g.e., II, 108: İbn Kudâme,
a.g.e., XI, 485; Mevsılî, a.g.e., II, 64).

Hakem tek olabileceği gibi, birden fazla da
olabilir. Bu durumda hükmün geçerli olması için, hakemlerin
oybirliği ile hasıl olması icap eder.

Tahkîm bir süre ile sınırlı ise, sürenin
dolması ile hakemin yetkisi sona erer (Zeyla, Tebyınü'l-Hakâık
Şerhu Kenzi'd-Dekâık, IV, 193, 194; Mecelle, Madde, 1844; Ali
Haydar, a.g.e., IV, 811 vd).

Hüseyin KAYAPINAR


Konular