Şamil | Kategoriler | Konular

Ebedi

EBEDÎ

Sonu olmamak, daima var olmak. Bu ancak Allah'a
mahsustur. Kelâm ilminde Allah'ın ebediliği, Bekâ sıfatıyla
açıklanmaktadır. Kıdemi sâbit olanın ademi mümtenidir.
Kıdemi zâtı ile kadîm olan zât, bâki ve ebedi olur. Allah
Teâlâ bütün varlıklar üzerine mukaddem olup kendi vücudunun
evveli ve âhiri yoktur. Herşey, bütün varlıklar biter, helâk
olur, ancak Allah kalır. Bu, kelime-i tevhidde de ifade edilir: Ancak
Allah vardır... O'nun varlığının önü, sonu
yoktur. O'nun önceliğine başlangıç, sonluğuna
sonluluk yoktur. "O Evvel'dir, Âhir'dir" (el-Hadid, 57/3) ve
"Kâinattaki herşey fânidir, yalnız Rabbin bâkidir,
ebedidir"(er-Rahman, 55/26-27; Tâhâ, 20/73).

Müminler için ebedi hayat cennettedir: "...onlar
orada ebedî kalacaklardır" (el-Bakara, 2/25).

Felsefe ve bilim, her cismin sonlu olduğunu
kanıtlamıştır. Hiçbir cisim sonsuz olarak var olamaz.
Âlem, tümüyle sonludur. Âlemin sonu kıyamettir. Allah'tan
başka hiçbir şey ezelî ve ebedi olmadığından,
herşeyin yaratıcısı Allah'tır, bütün cisimler
hudustur (sonradan yaratılmıştır), onları Allah
yoktan var etmiştir ve tekrar yok edecek ve tekrar diriltecektir.
Allah'ın varlığına asla yokluk ârız olmaz; O
ezelîdir, daima vardı, var kalacaktır.

Rasûlullah şöyle dua etmiştir: "Allah'ım,
Sen Evvel'sin ki, senden önce birşey yoktur. Âhir'sin ki, senden
sonra birşey olamaz " (Müslim, Zikr, 61: Tirmizî, Daavât,
19).

Hakikatte "O evveldir, âhirdir" (el-Hadid,
57/3) âyeti, şöyle tefsir edilmiştir: Evvellik sonluk, sonluk
evvellik; zâhirlik bâtınlık, bâtınlık zâhirliktir.
Kezâ evvellik ebedîlik, ebedilik ezeliliktir. Aralarında bir perde
yoktur. O her evvelden evvel, her âhirden âhirdir; O ezel, ebed bütün
vecihleri kuşatır, gâye ve münteha O'nadır. Evveldir,
evveli yoktur; âhirdir âhiri yoktur denilmelidir. Bütün sıfatlar
O'nunla vasıflanır, O sıfatlarla vasıflanmaz (Ayrıca
bk. Ezeli, Bekâ, el-Bâki).

Sait KIZILIRMAK


Konular